عدم تشکيل کلاس استاد مومني. در يکشنبه ? مردادماه.

ازالکترونيک صنعتي تشکيل نمي شود   
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1394/05/03