روند انجام مراحل کار آموزي

ماده 1 : دانشجويان واحد کارآموزي را در هنگام  ثبت نام با واحد هاي ديگر در روزهاي انتخاب واحد يا حذف و اضافه اخذ مينمايد.
ماده2: دانشجويان از تاييديه انتخاب واحد خود ، نام استاد تعیین شده را مشاهده نموده وتایید استاد مربوطه را درمورد مکان کارآموزی و موضوع گرفته وسپس نسبت به انجام بقيه مراحل اقدام نمايند
ماده 3 : دوهفته بعد از تاريخ حذف و اضافه دانشجويان جهت ثبت واحد کارآموزي و واردکردن اطلاعات خواسته شده،به سايت دانشگاه مراجعه و در سامانه دانشجویی مراحل ثبت را انجام دهد .
تبصره 1 : تعداد واحد گذرانده براي اخذ واحد کار آموزي توسط گروه هاي آموزشي در چارت تحصيلي اعلام گرديده، در صورتي که دانشجو تعداد واحد مشخص را پاس ننمايد نميتواند مراحل ثبت را انجام دهد .
تبصره 2 : دانشجوياني که نياز به معرفي نامه جهت شرکت يا سازماني مي باشند در همان سيستم فرم معرفي نامه را دريافت وبراي ممهور نمودن آن به معاونت پژوهشي و فناوري مراجعه مي نمايند .
ماده 3: درپایان ترم دانشجوجهت ارائه گزارش وکسب نمره به استاد و جهت تحویل CDوبرگه نمره وفرمها به پژوهش مراجعه مي نمايد .
تبصره 1 : گزارشات بايد در فايل word و pdf  و بصورت cd تحويل استاد گردد.
تبصره2: براي درس پروژه  در مقطع کاردانی روند فوق قابل اجرا می باشد


 
نوشته شده توسط کارشناس گروه کامپیوتر در تاریخ 1394/07/29