معرفی گروه برنامه هفتگی اساتید آقای دکتر سید عبدالرضا حسینی


برنامه کلاس هاي آقاي دکتر سيد عبدالرضا حسيني در ترم 961

نام_درس
ساعت_شروع
ساعت_پايان
استاد
كلاس
روز
مديريت منابع انساني پيشرفته(ارشد)
8
9:30
سيدعبدالرضا حسيني
400
پنجشنبه
مديريت رفتار سازماني پيشرفته  (ارشد)
11:30
13
سيدعبدالرضا حسيني
400
پنجشنبه

 

 
نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداري و مديريت در تاریخ 1396/08/20