معرفی گروه برنامه هفتگی اساتید آقای محمدرضا مفیدی فر


برنامه کلاس هاي آقاي مفيدي فر در ترم 961

نام_درس

ساعت_شروع

ساعت_پايان

استاد

كلاس

روز

قواعد فقه 2

9:30

10:30

محمدرضا مفيدي فر

409

يکشنبه

کليات حقوق جزاء

10:30

11:30

محمدرضا مفيدي فر

413

يکشنبه

حقوق مدني 1

11:30

13

محمدرضا مفيدي فر

413

يکشنبه

حقوق تجارت 1

14

15:30

محمدرضا مفيدي فر

411

يکشنبه

حقوق اساسي 1

15:45

17:15

محمدرضا مفيدي فر

411

يکشنبه

 

 
نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداري و مديريت در تاریخ 1396/08/20