معاونت دانشجويي و فرهنگي صفحه اصلي معاونت اخبار صفحه اصلي


نتايج احکام انضباطي تخلفات آموزشي شوراي بدوي ترم 951 کارداني و کارشناسي

حکم  انضباطي تخلفات آموزشي  شوراي بدوي ترم 951 دانشجويان کارداني و کارشناسي  در جلسه مورخه 95/11/4شوراي بدوي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آرا بشرح زير صادر گرديد.         

اين حکم ظرف مدت ده روز قابل اعتراض مي‌باشد.

 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1395/11/06