معاونت پژوهشي و فناوري همايش


دومين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در علوم انساني،مديريت اقتصاد و حسابداري

 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط کارشناس خدمات علمی در تاریخ 1396/03/06