مديريت خدمات آموزشي واحد ثبت نام اطلاعيه ها


(تقويم آموزشي ترم 961 (نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

دانشجویان گرامی:
 
جهت مشاهده تقویم آموزشی ترم 961 به پیوست مراجعه کنید.
 
فایل های پیوست
تقویم آموزشی 961
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1396/05/14