مديريت برنامه ريزي پژوهشي پژوهش اخبار و اطلاعيه


الزام ثبت کارآموزي در سامانه وزارت علوم

با توجه به بخشنامه شماره 9605396 مورخ 96/6/22 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص ثبت نام کليه دانشجويان کشور در سامانه ملي کارآموزي جهت سپري نمودن دوره کارآموزي به اطلاع مي رساند کليه دانشجويان موظفند درسايت http://karamouz.irost.ir ثبت کرده و در صورت عدم ثبت نام واحد آنها حذف مي گردد.

 
نوشته شده توسط کارشناس پژوهش در تاریخ 1396/07/15