معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه اخبار و اطلاعيه ها


اطلاعيه؛ اسامي نامزدها و زمان و مکان انتخابات کانونهاي فرهنگي هنري

اسامي نامزدهاي انتخاباتشوراي مرکزي کانونهاي فرهنگي هنري دانشجويان دانشگاه ايوان‌کي در فايل پيوست موجوداست.

زمان انتخابات: شنبه22/2/97 تا دوشنبه 24/2/97 ساعت 9 تا 15

مکان: محوطه پرديس دانشگاه

 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1397/02/18