گروه تربيت بدني اطلاعات گروه اخبار و اطلاعيه


قوانين جديد اخذ درس به صورت معرفي به استاد

جهت دريافت قوانين و مقررات جديد در مورد اخذ درس به صورت معرفي به استاد،از فايل پيوست اقدام نماييد.


 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط کارشناس گروه تربيت بدني در تاریخ 1397/03/07