مديريت برنامه ريزي پژوهشي پژوهش اخبار و اطلاعيه


آگهي جذب نيروي تمام وقت و نيمه وقت

پژوهشکده شهيد کاظمي در نظر دارد از افراد واجد شرايطي که در پيوست شرايط ذکر گرديده نيرو جذب نمايد.در صورت تمايل آگهي موجود در پيوست را مطالعه نماييد.
 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط کارشناس پژوهش در تاریخ 1397/04/03