معاونت دانشجويي و فرهنگي صفحه اصلي معاونت اخبار صفحه اصلي


نتايج احکام انضباطي تخلفات آموزشي شوراي بدوي ترم 962

حکم  انضباطی تخلفات آموزشی شورای بدوی ترم 962 دانشجویان کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد در جلسه مورخه 97/5/8 شورای بدوی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آرا بشرح زیر صادر گردید. 

این حکم ظرف مدت ده روز قابل اعتراض می‌باشد.


 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1397/05/15