جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی دانشجویان معماری


دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری در پایان هر ترم طبق روال همیشگی و برنامه ریزی شده گروه معماری و شهرسازی در زمان های مقرر جهت دفاع از پایان نامه خود حاضر می شوند و طرح خود در کنار دوستان و اساتید داور و راهنمای خود دفاع می کنند

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه معماری در تاریخ ۱۳۹v/۰۶/۰۹