شوراها و کميته ها شوراي انضباطي اخبار شوراي انضباطي


اطلاعيه : تخلفات آموزشي ترم 962 تجديد نظر دانشجويان کارداني - کارشناسي - کارشناسي ارشد که در تاريخ 97/6/11 مورد بررسي قرار گرفت

اطلاعيه دانشجويان گرامي : احکام صادره که در کميسيون تخلفات آموزشي تجديد نظر دانشجويان کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد که در جلسه مورخه 97/6/11 مورد بررسي قرار گرفت به جدول ذيل که ضميمه مي باشد مراجعه نماييد.
 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط کارشناس فرهنگی در تاریخ 1397/06/11