مديريت خدمات آموزشي واحد ثبت نام و میهمان و انتقال اطلاعيه ها


اطلاعيه مهم حذف و اضافه ترم 971

نکات مهم مربوط به حذف و  اضافه

دانشجويان محترم توجه به نکات زير درزمان حذف و اضافه الزامي است:

1. بازه زماني حذف و اضافه ترم 971 از شنبه97/07/14 لغايت دوشنبه 97/07/16 مي باشد. اين مرحله کاملا اينترتي بوده و دانشجو با مراجعه به sama.eyc.ac.ir مي تواند نسبت به حذف و اضافه دروس اقدام نمايد.
2. در شرايط خاص که اخذ يا حذف دروس خارج ازاختيار دانشجو باشد، از سه شنبه 97/07/17 تا چهارشنبه 97/07/18 ترميم اتخاب واحد با مراجعه به گروه هاي آموزشي امکان پذير خواهد بود. لازم به ذکر است اين بازه زماني تحت هيچ شرايطي تمديد نخواهد شد. عدم انتخاب واحد در اين بازه به معني انصراف دانشجو از تحصيل خواهد بود.
3. سقف انتخاب واحد براي دانشجويان مقاطع کارداني و کارشناسي 20 واحد (دانشجويان ممتاز 24 واحد) مي باشد. حدأقل تعداد واحدانتخابي 12 واحد مي باشد. دانشجويان ترم آخر مي توانند کمتر از 12 واحد و يا بيشتر از 20 واحد (تا 24 واحد) بردارند مشروط بر اينکه تمام واحدهاي درسي باقيمانده اعم از کارآموزي، پروژه و... را اخذ نمايند. حدأقل واحد انتخابي براي دانشجويان کارشناسي ارشد 8 و حدأکثر واحد انتخابي 14 واحد مي باشد. دانشجويان ترم آخر که درنيمسال قبل مشروط شده اند در صورت انتخاب بيش از 14 واحد ، بايد تمامي دروس باقيمانده خود را انتخاب نموده و هيچ درسي اعم از کارآموزي، پروژه و تکدرس باقينمانده باشد. دانشجوياني که حداکثر 2 درس تئوري باقيمانده دارند، مي توانند آن دو درس را به صورت معرفي به استاد اخذ نمايند.
4. رعايت پيش نياز، همنياز، عدم تداخل و سقف دروس کاملا ضروري بوده و اداره آموزش در صورت بروز هر گونه مشکلي در اين رابطه رأسا نسبت به حذف درس اقدام خواهد کرد. برنامه ترمي کليه رشته ها از صفحه اصلي سايت ، منوي گروه هاي آموزشي در دسترس مي باشد.
5. لازم به ذکر است  ازاين ترم  دانشگاه در روزهاي شنبه هر هفته  به دلیل ساماندهی تأسیساتی تعطيل   مي باشد و فعاليت آموزشي نخواهد داشت.

مديريت آموزش و تحصيلات تکميلي دانشگاه


 
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1397/07/13