بسيج حوزه بسيج دانشجويي اخبار و اطلاعيه ها


فوري و مهم؛ مراحل دريافت مجوز خروج از کشور دانشجويان مشمول پسر براي اربعين

به فايل پيوست مراجعه نماييد.
 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1397/07/18