منو های مرتبط(شروع انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 (ترم 972


قابل توجه دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی

با توجه به شروع انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 از تاریخ 1397/11/10 مقتضی است با مراجعه به سامانه  sama.eyc.ac.ir
نسبت به انتخاب دروس اقدام نمائید. این سامانه از صبح دهم بهمن ماه 97 فعال خواهد بود. رعایت قوانین انتخاب واحد از جمله رعایت پیشنیاز و همنیاز الزامی است و دانشجویان می بایست مطابق با چارت درسی انتخاب واحد نمایند.

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه


نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۳۹v/۱۱/۰۸