مديريت خدمات آموزشي واحد ثبت نام و میهمان و انتقال اطلاعيه ها


(شروع انتخاب واحد نيمسال دوم 98-97 (ترم 972

قابل توجه دانشجويان تمامي مقاطع تحصيلي

با توجه به شروع انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 از تاريخ 1397/11/10 مقتضي است با مراجعه به سامانه  sama.eyc.ac.ir
نسبت به انتخاب دروس اقدام نمائيد. اين سامانه از صبح دهم بهمن ماه 97 فعال خواهد بود. رعايت قوانين انتخاب واحد از جمله رعايت پيشنياز و همنياز الزامي است و دانشجويان مي بايست مطابق با چارت درسي انتخاب واحد نمايند.

مديريت خدمات آموزشي دانشگاه

 
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1397/11/08