معاونت دانشجويي و فرهنگي شوراها و کميته ها اخبار شوراها و کمیته ها


قابل توجه دانشجويان : حکم انضباطي بدوي تخلفات آموزشي ترم 971 دانشجويان کارداني،کارشناسي و کارشناسي ارشد

حکم انضباطي تخلفات آموزشي شوراي بدوي ترم 971 دانشجويان کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد در جلسه مورخه 97/11/25 شوراي بدوي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آرا بشرح جدول ضميمه مي باشد.
اين حکم ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض مي باشد.
 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1397/11/29