معاونت دانشجويي و فرهنگي شوراها و کميته ها اخبار شوراها و کمیته ها


حکم انضباطي تخلفات آموزشي شوراي تجديد نظر ترم 971

حکم انضباطي تخلفات آموزشي شوراي تجديد نظر ترم 971 دانشجويان کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد در جلسه مورخه  97/12/6
 شوراي تجديد نظر مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آرا بشرح زير صادر گرديد.
 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1397/12/07