معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي مدیریت امور دانشجويي بیمه تامین اجتماعی


بيمه تامين اجتماعي دانشجويان

با توجه به بخشنامه ارسالي از سازمان تامين اجتماعي مبني بر " بيمه دانشجويان دانشگاه " از اين پس دانشجويان مي توانند باشرايط زير تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي درآمده و از مزاياي آن بهره مند گردند.

1- چنانچه دانشجو صرفا اشتغال به تحصيل داشته و تحت تکفل قانوني پدر و يا مادر باشد، بهره مندي وي از خدمات درماني سازمان به تبع والدين، همزمان با بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد( بيمه دانشجويي) امکان پذير خواهد بود.

2-در صورتي که دانشجو مشمول دريافت مقرري بازماندگان باشد پذيرش درخواست و بيمه پردازي وي همزمان با دريافت مستمري در قالب بيمه صاحب انحرف و مشاغل آزاد(بيمه دانشجويي)بلامانع خواهد بود.

 

رديف

ميزان حق بيمه پرداختي

مزايا

1

14% (12%درصد سهم بيمه شده 2%درصد سهم دولت)

بازنشستگي و فوت بعد از بازنشستگي

2

16% (14%درصد سهم بيمه شده 2%درصد سهم دولت)

بازنشستگي و فوت قبل و بعد از بازنشستگي

3

20% (18%درصد سهم بيمه شده 2%درصد سهم دولت)

بازنشستگي و فوت و از کار افتادگي

 

 

 

  
فایل های پیوست
نوشته شده توسط امور دانشجویی در تاریخ 1397/12/07