گروه کامپيوتر و فناوري اطلاعات اعضای هیأت علمی و اساتید برجسته عسل ملکی راد

عسل ملکی راد

مربی
  • دکتری: دانشجوی دکتری علم اطلاعلت و دانش شناسی
  • کارشناسی ارشد: معماری سیستم هایکامپیوتر
  • کارشناسی: مهندسي کامپيوتر (نرم افزار)
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی

  • +98 02334521591
  • +98 02334521562
  • asalmalekirad@eyc.ac.ir