گروه تربيت بدني اعضای هیات علمی و اساتید برجسته دکتر حمید خداداد کاشی

حمید خداداد کاشی

استادیار-عضو هیات علمی
  • دکتری: مدیریت ورزشی
  • کارشناسی ارشد: تربیت بدنی
  • کارشناسی: تربیت بدنی
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی،گروه تربیت بدنی

  • +98 023-34521568
  • +98 023-34521562
  • hamid22ir@eyc.ac.ir