گروه صنايع اعضای هیات علمی و اساتید برجسته مهدی باستان

مهدی باستان

مربی
  • دکتری: مهندسی صنایع
  • کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع- سیستم های سلامت
  • کارشناسی: مهندسی صنایع- برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی، دانشکده صنایع، گروه صنایع

  • +98 02334521262
  • +98
  • m.bastan@eyc.ac.ir