گروه تربيت بدني اعضای هیات علمی و اساتید برجسته محمد نوحی

محمد نوحی

مربی
  • دکتری: مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
  • کارشناسی ارشد: مدیریت ورزشی
  • کارشناسی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی،گروه تربیت بدنی

  • +98 023-34521568
  • +98 023-34521562
  • m.nohie@eyc.ac.ir