حوزه ریاست مدیر دفتر و روابط عمومی


 

محمد عسگري
 
مدير دفتر و روابط عمومي  
پست الکترونیک:     
 
    مدرک تحصیلی: فوق ليسانس
    محل کار: دفتر رياست
    ساعات حضور: 8 الي 14:30
   سوابق اجرایی:  
   
   وظایف:  
   
   
    تلفن: 34521563
    دورنگار: 34521562