معاونت دانشجويي و فرهنگي معرفی معاون دانشجویی فرهنگی


 

محمود ظريفيان يگانه
 
معاون دانشجويي فرهنگي  
پست الکترونیک:    Zarifian.yganeh@gmail.com  
 
    مدرک تحصیلی: دکتري روانشناسي
    محل کار:
    ساعات حضور:
   سوابق اجرایی:  
  عضو گروه روانشناسي دانشکده علوم انساني دانشگاه امام حسين(ع) - جانشين معاونت آموزش دانشکده علوم انساني دانشگاه امام حسين(ع) - مدير طرح و برنامه در معاونت فرهنگي ستاد کل نيروهاي مسلح - کارشناس عالي طرح و برنامه در معاونت فرهنگي ستاد کل نيروهاي مسلح - مشاوره روانشناسي در مرکز مشاوره ياس(در شهرک شهيد محلاتي تهران) - مشاوره روانشناسي در مرکز مشاوره دانشگاه ايوان کي - مشاوره روانشناسي در مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت - مجري 11 پروژه تحقيقاتي ملي ، استاني و شهري(استان تهران و تهران بزرگ) - ارزيابي 19 مقاله علمي و علمي پژوهشي براي چند نشريه علمي داخلي و داوري چند کتاب - ناظر، ارزياب و داور 17 پروژه تحقيقاتي ملي و شهري(تهران)  
   وظایف:  
   
   
    تلفن: 34521568
    دورنگار: