گروه روانشناسی معرفی گروه معرفی کارشناس گروه


 

خانم زالي
 
کارشناس گروه  
پست الکترونیک:     
 
    مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد
    محل کار: گروه روانشناسي
    ساعات حضور: 7:45 تا 14:30 - يکشنبه تا پنجشنبه
   سوابق اجرایی:  
   
   وظایف:  
   
   
    تلفن:
    دورنگار: 0233-4521562