گروه حقوق معرفی گروه معرفی کارشناس گروه


 

خانم سعيدي
 
کارشناس گروه  
پست الکترونیک:     
 
    مدرک تحصیلی: کارشناسي
    محل کار: گروه حقوق
    ساعات حضور: شنبه تا چهارشنبه 7:45-14:30 و پنجشنبه 7:45-12
   سوابق اجرایی:  
   
   وظایف:  
   
   
    تلفن: 023-34521598
    دورنگار: 023-34521562