مديريت مالي معرفي کارشناسان اداره مديريت مالي کارشناس امور دانشجويي


 

حبيبه شهيدي
 
 
پست الکترونیک:     
 
    مدرک تحصیلی:
    محل کار: امور مالي
    ساعات حضور: 7:45 -15:45
   سوابق اجرایی:  
   
   وظایف:  
  انجام کارهاي مربوط به امور مالي دانشجويان  
   
    تلفن: 02334521587
    دورنگار: 02334521576