اطلاعات گروه اساتید گروه آقای دکتر محمد صیادفر

نام و نام خانوادگی: محمد صیادفر
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
آدرس پست الکترونیکی: m.sayyadfar1987@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: مدیریت ورزشی(بازاریابی ورزشی)
توضیحات:
     

کارشناسي                  تربيت بدني                                     دانشگاه بوعلي سينا همدان

کارشناسي ارشد            تربيت بدني(مديريت ورزشي)               دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم) تهران

دانشجوي دکتري            تربيت بدني(مديريت ورزشي)               دانشگاه آزاد تهران (مرکزي)

رديف
عنوان مقاله
نشريه  يا همايش
1
Standardization of the Questionnaire on Barriers for Participation of Women and Girls in Sports Activities in City of Tehran
نشريه  (RSSQ) دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي .تير ماه 1391
2
ارتباط هوش هيجاني با سلامت رواني در داوران ليگ برتر فوتسال ايران
نشريه علمي-پژوهشي جهاد دانشگاهي تهران
مرداد 92
 
نقش استرس در ارتباط هوش هيجاني با سلامت رواني داوران فوتبال ايران
نشريه علمي-پژوهشي حرکت دانشگاه تهران
1391
3
موانع مشارکت بخش خصوصي در صنعت ورزش ايران
اولين همايش بين المللي خصوصي سازي در صنعت ورزش ايران آبان 1391
4
Investigation the obstacles of involvement of the student in sport activity
همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگاه شمال.آذر ماه 1391
5
ارتباط بين هوش هيجاني و خودارزيابي معلمان ورزش مشهد
همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگاه شمال. آذر ماه 1391
6
ويژگي هاي ورزشکار با اخلاق از ديدگاه اسلام
همايش اخلاق در ورزش  دانشگاه آزاد تهران جنوب
ارديبهشت 92
7
کانال هاي توزيع و تدارکات ورزش
همايش دانشجويي بازاريابي ورزشي
مرداد 93
8
روابط عمومي در بازاريابي ورزشي
همايش دانشجويي بازاريابي ورزشي
مرداد 93
9
قيمت گذاري و استراتژي هاي قيمت گذاري در ورزش
همايش دانشجويي بازاريابي ورزشي
مرداد 93

 
نام کتاب
سال انتشار
انتشارات
1
تأليف
کتاب شناسي روش تحقيق و آمار
1393
جامعه شناسان: تهران
2
ترجمه
روش هاي تحقيق براي تحليل عملکرد ورزش ها
1393
آسمان نگار: اصفهان
3
ترجمه
راهنماي درس سمينار
1393
انجمن علمي مديريت ورزشي ايران
4
ترجمه
بازاريابي ورزشي
1394
دانشگاه آزاد تهران مرکزي
5
ترجمه
روش تحقيق براي مديريت ورزشي
1394
آسمان نگار: اصفهان
6
ترجمه
مديريت فروش در ورزش
در دست چاپ
بامداد کتاب