معرفي گروه هیات علمی و اساتید برجسته مهندس محسن عالی

نام و نام خانوادگی: محسن عالی
دانشکده: عمران - معماری
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات: