اطلاعات گروه هیات علمی و اساتید برجسته نیاز عظیمی

نام و نام خانوادگی: نیاز عظیمی
دانشکده: عمران و معماری
گروه آموزشی: معماری و شهرسازی
آدرس پست الکترونیکی: niaz.azimii@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه: با توجه به برنامه ریزی ترم
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی: معماری و شهرسازی
توضیحات:
     

دانشجو دکتری تخصصی معماری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان                       

کارشناسی ارشد : مهندسی معماری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

      کارشناسی:   مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین


·  تدریس در دانشگاه جامعگرمسار

·  تدریس در دانشگاه ایوان‌کی

·  تدریس در موسسه غیرانتفاعی علاء الدوله ( حاجیآباد)

·  تدریس در موسسه غیر انتفاعی توسعه آریا (ایوانکی)

·  تدریس معماریدر دبیرستان غیرانتفاعی ( کار و دانش)

·  همکاری با دفتر طراحی- فنی مهندسی آژند( گرمسار)

·   نظارتمعماری (ساختمان های  مسکونی)-دارای پروانهاشتغال(نظام مهندسی) در زمینه نظارت و اجرای معماری پایه 3

·  شرکت در کنفرانس بینالمللی علوم و تکنولوژی (مالزی-کوالالامپور) و ارائه مقاله به صورت حضوری

·  شرکت در سومین کنگره بینالمللی عمران، معماری و توسعه  شهری دردانشگاه شهید بهشتی تهران و ارائه مقاله تحت عنوان " تاثیر فضای باز درگونه شناسی مجتمع های مسکونی"

 تالیف کتاب معماری تحتعنوان " معماری خانه" سال 1395