سعید حکیمی ها

 • مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: shakimiha@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

پنجشنبه


 • 1-   سوابق تحصیلی و شغلی

  مقطعمتوسطه- دیپلم ریاضی فیزیک    1358     تهران    دبیرستان کیهان نو

  مقطعکارشناسی- حقوق  1367 تهران دانشگاه تهران

  مقطعکارشناسی ارشد- حقوق جزا و جرم شناسی 1372 دانشگاه تهران

  مقطع دکتری- حقوق جزا و جرم شناسی 1385 دانشگاه تربیتمدرس
 • 1-   سوابق آموزشی

  -       تدریس دروس مختلفحقوقی در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه از سال 1371 تاکنون از جمله دروس:حقوق جزایعمومی، جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، جرم شناسی و حقوق جزای بین الملل، سیاستجنایی

  -       راهنمایی و مشاورهبیش از 50 پایاننامه دانشجویی در مقاطع ارشد و دکتری

  4-سوابق پژوهشی

  الف:مقاله‌هایچاپ شده در نشریات علمی پژوهشی

  1ـ  "سیر قانونگذاری کیفری در امور پزشکی"مجله علمی پزشکی قانونی.

  2-  "مسئولیت کیفری ناشی از خودداری از کمک به مصدومین"مجله علمی پزشکی قانونی.

  3ـ "جرم صدور گواهی خلاف واقع ابعاد قانونی و حقوقی"مجله علمی پزشکی قانونی.

  4ـ "جرم سقط جنین" مجله علمی پزشکی قانونی.

  5ـ "مقایسه تروریسم و جرم سازمان یافته" مجله مصباح.

  6ـ "ضرورت جرم انگاری تروریسم در حقوق کیفری ایران"مجله مدرس.

  7ـ "سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مبارزه باتروریسم" مجله سیاست دفاعی.

  8-" صلاحیت جهانی در جرایم جنگی از منظر حقوق ایران" نشریه آفاقامنیت"

  9-"تجارتبین المللی تسلیحات در چهارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی و استثنائات امنیتی آن" نشریه سیاست دفاعی

  10- ارزیابی حدود"تعهد دولت‌ها به پیشگیری و همکاری" در مبارزه با جرایم بین‌المللی با تأکیدبر معاهده تجارت تسلیحات چاپ شده در زمستان 1395 در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاهتهران.

  11- "شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین‌‌الملل"زمستان 95 در نشریه پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

  12- "بررسیجرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا" بهار 96 در نشریه مطالعات حقوقی دانشگاهشیراز

  13-سه مقاله علمی در نشریات با گرید isc به زبان انگلیسی

  ب:کتاب

  1-    "صلاحیت جهانیدر رسیدگی به جنایات جنگی" انتشارات دانشگاه امام حسین(ع) سال1395

  2-    "کتاب جنگ سایبریو حقوق جنگ" انتشاراتمیزان سال 1395

  ج: سخنرانیدر همایش ها  

  1-    بررسی حقوقی و فقهی قتل از روی ترحم

  2-    بررسی حقوقی جرم مطبوعاتی

  3-    "سیاست جنایی بینالمللی در مقابله با سلاح های شیمیایی با تاکید بر دفاع مقدس"

  د: پروژه تحقیقاتیاتمام یافته

  1- مجری پروژه"بررسی علل عدم اجرای برخی از اصول آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح در سپاه"

  2-مجری پروژه"استاندارد سازی شاحص‌های نظم و انضباط در نیروی انتظامی."

 • سعید