گروه صنايع معرفی گروه معرفی مدیر گروه

نام و نام خانوادگی: محسن احمدوند
دانشکده: مهندسی صنایع
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه: شنبه لغایت پنجشنبه
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات: هیات علمی دانشگاه ایوان کی