معرفي گروه هیات علمی و اساتید برجسته دکترحسن صادقی

نام و نام خانوادگی: دکترحسن صادقی
دانشکده: عمران
گروه آموزشی: عمران
آدرس پست الکترونیکی: Hassan_sadeghi_ukyahoo.com
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات:
     

دكتراي زمين شناسي مهندسي - گرايش مكانيك سنگ- سا ل  اخذ مدرك1376 دانشگاه نيوكاسل- انگلستان 

1- مسئول راه اندازي گزينش در وزراتخانه ها و دستگاههاي اجرايي از قبيل : وزارت علوم ، امورخارجه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كميته كالاي متروكه وزارت بازرگاني وزارت كشاورزي و نهضت سواد آموزي از سال 60 تا 61
2- معاونت آموزش بخش مهندسي عمران دانشكده فني مهندسي دانشگاه امام حسين (ع) از سال 68 تا 72
3- نظارت عالي بر طرح واجراي پروژه هاي عمراني ذيل ( از طرف فرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) از سال 78 تا 80:

اصول مهندسي سد پروژه تونل و راه شهيدشفيع زاده استان قم

پروژه تونل امام علي (ع) استان لرستان( خرم آباد)

پروژه تونل نور استان فارس (شيراز)

پروژه تونل هاي شهيد بخشنده و كوثر   تبريز

پروژه تونل دولايي تويسركان

پروژه طرح توسعه نيروگاه آبي برقي مسجدسليمان

4- مديرگروه مهندسي عمرانپژوهشكده فني مهندسي دانشگاه امام حسين(ع) از سال 78 تا 80

5- مديرگروه مهندسي عمراندانشكده فني مهندسي دانشگاه امام حسين(ع) از سال 80 تا 82

6- مدير كل آموزش هاي رست هاي دانشگاه امام حسين(ع) از سال 82 تا 84

7- مديرگروه مهندسي عمران: مقا طع کارداني- کارشناسي- کارشناسي ارشد (گرايش مهندسي و مديريت ساخت- گرايش مهندسي ساز -گرايش مهندسي سازه ) موسسه آموزش عالي غير انتفاعي ايوانکي از سال 84 تاکنون      (1) صادقي،  حسن (1378) ،تاثير ويژگيهاي مكانيكي روي انحلال پذيري سنگ آهك ، اولين كفرانس زمين شناسي ومحيط زيست ايران . 29-22 مهرماه دانشگاه تربيت معلم صفحات 517-501

(2)خسروي ، فريدون ، صادقي ، حسن ، (1380) ((عملكرد تراوش و مقاومتپي سدها بر روي لنزهاي شني و ماسه اي باز در سازندكنگلومرايي)) دومين همايش زمينشناسي مهندسي و محيط زيست ايران تهران

(3)خسروي ، فريدون ، صادقي ، حسن ، (1380) (( نقش لنزها ي شني و ماسهاي باز در سازندكنگلومرايي بر ترواش و مقاومت سدها)) دومين كنفرانس زمين شناسيمهندسي و محيط زيست ايران تهران   صفحات 49 -50

(4)خسروي ، فريدون ، صادقي ، حسن ، (1380) (( تاثيردرزه بر انحلالپذيري سنگ هاي كربناته ))، دومين همايش زمين شناسي  مهندسي و محيط زيست ايران  صفحات 579-581

(5)خسروي ، فريدون ، صادقي ، حسن ، (1380) ارتباطات سرعت امواج لرزهاي با قابليت انحلال سنگ ، پنچمين كنفرانس تونل ايران 9-7 آبان ماه دانشگاه تهران صفحات 39-29

(6) خسروي، فريدون، صادقي حسن و وكيل پور (1381) احداث گالري در زيرهسته سد خاكي بر نگرش بر سد كرخه ، سومين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك ومكانيك خاك ايران 20-18 آذرماه تهران وزارت نيرو صفحات429-424

(7)خسروي ،كيل پور و صادقي (1381) خاكها با پتانسيل رمبندگي بانگرشبر روي مناطقي از ايران ، سومين همايش بين المللي مهندسي و ژئوتكنيك و مكانيكخاك  ايران 20-18 آذر- تهران وزارت نيروصفحات 211-206

(8) خسروي، فريدون، صادقي حسن (1381) روش تحقيق كاربردي در مهندسياجرايي ، دومين همايش روشهاي تحقيق د ر علوم وفنون مهندسي 19-17 ارديبهشت دانشگاهامام حسين (ع)  صفحات 357-347

(9) خسروي، فريدون، صادقي حسن (1382) تحليلي از مشكلات مديريتيپروژه  سازهاي زير زميني با نگرش برنيروگاه مسجد سليمان سومين كنفرانس زمين شناسي مهندسي ايران، همدان دانشگاه بوعلي صفحات22-10

(10) وكيل پور،  جعفر و صادقي،حسن (1382) مهار آبهاي زير زميني و خشك اندازي در گود نيروگاه كارون سومين كنفرانسزمين شناسي مهندسي ايران، همدان  دانشگاه بوعلي صفحات114-105

(11)  خسروي، فريدون، صادقي،حسن (1381) ژئوتكستايل ها ، تقويت خاك براي اجراي ابينه معماري مناسب  فصلنامه عمران ايران تهران سري دوم تابستان 1381 صفحات 45-38

(12) خسروي، فريدون، صادقي ،حسن(1381 ) نيروي بالا روندگي در شمع ها ، فصلنامه عمران ايران  سري دوم زمستان 1381 تهران صفحات 45-44

(13)Sadeghi, H. (1996)"Thegeotechnical properties and effective parameters in the phenomena of solubilityof limestone” BGS Young Geotechnical Engineers Symp. 1-3 April, Oxford. PP.109-110.

(14) Sadeghi, H. and Khosravi, F. (2002),"The effect of Mechanical properties on solubility of  limestone". 9th Inter. Cong. ofthe Inter. Association for Engineering Geology and the Environment. 16-20 Sep.Durban, South Africa, PP. 2277-2286.

 (15)Khosravi, F. and Sadeghi, H. (2002): "Equilibrium Equation on Axisymetricsystem on Zero Extension Line Method and determination of  bearing Capacity"9th. Cong. of the Inter.Association for Engineering Geology and the Environment. 16-20 Sep. Durban,South Africa, PP. 2277-2286.

(16) Sadeghi, H. (2005), "A studyof the effect of wave Velocity on solubility of limestone and chalk", 3rdInternational. Conference. on Deformation on Geotechnical Engineering, 3-4August, Semarang , Central  Java,Indonesia. Pp. 234-240.

1- مديريت در كاربردماشين آلات ساختماني در طرحهاي عمراني
2- چگونگي تعيين درمقايسه شاخص هاي مديريت جهت اجراي پروژ هاي برزگ و كوچك
3- بررسي مقررات و آئيننامه هاي سازمان برنامه و بودجه در خصوص پروژهاي پل سازي
4- مديريت و تجهيز كارگاه بدنه سدهاي خاكي- سنگ ريزه اي
5- تكنولوژي ساخت درساختمان
6- اثر نوع و كيفيت مصالح در عمر مفيد ساختمان
7- ارزيابي مشكلات مديريتي پروژ هاي راهسازي
8- طراحي و ساخت موج شكن و عملكرد مطلوب آن د ر آبهاي ايران
9- اصول مديريت ساخت وتجهيز پروژه هاي عمراني دفاعي سپاه
10- بررسي و عملكرد ودستاورد يك دهه فعاليت قرارگاه خاتم الانبياء (ص) 
11- مشكلات و موانع تجزيه و تحليل عملكرد يك فعاليت قرارگاه خاتم الانبياء (ص)
12- مديريت ماشين آلات كلان (تعميرونگهداري)
13- امكان سنجي استفاده ازامكانات و تاسيسات بعنوان پناهگاه در مقابل سلاحهاي متعارف
14- تحليلي از مشكلات مديريتي پروژه هاي تونل
15- بررسي روند انجام مناقضه پروژه هاي عمراني در ايران و علل اشكانات آن 
16- آناليز اقتصادي روشهاي مختلف تونل هاي راه
17- بررسي نقاط و ضعف پيمان به روش EPC پروژه آبگير پارس جنوبي
18- تعيين عوامل موثر برپايداري بسترهاي خردشده
19- بهينه سازي روش آتشباري طرح توسعه نيروگاه مسجد سليمان
20- بررسي امكان سنجي موج شكنهاي سنگي در آبهاي عميق( با نگرش بر پروژه خدماتي پارس)
21- بررسي عوامل تاخير در اجراي  پروژه هاي عمراني با نگرشي بر سد مخزني گلابر زنجان

22- تهيه و تدوين شرح وظايف کارفرما و پيمانکار در قراردادهاي طرح و ساخت با نگرشي بر سازه هاي امن
23- ارزيابي و کنترل پروژهبا روش مديريت ارزش کسب شده (EVMدر پروژه هايعمراني با نگرشي بر پروژه انبوه سازي شهرستان ورامين)
24- روش بهينه افزايش کيفيمرحله شناخت و طراحي در پروژه سازه هاي امن
25- بررسي روش هاي انتخاب و اجراي انواع اسکله هاي بتني با رويکرد مهندسي ارزش در سواحل جنوب کشور
26- بررسي روش اجرا ومديريت ساخت اسکله هاي کيسوني با رويکرد استنا ندارد سازي انتقال و نصب در سازههاي دريايي
27- مديريت و بررسي علل شکل گيري دعاوي در پروژهاي عمراني(با نگرشي بر پروژه پل لالي)
28- بررسي افزايش هزينه در  پروژه هاي عمراني (مطالعه موردي مسکن مهر شهرستان نور)
29- بررسي علل تاخير در اجراي  پروژه هاي عمراني عواقب اقتصادي آن و ارايه راهکارهاي پيشنهادي (با نگرشي بر پروژه هاي بانک ملت استان يزد)
30- بررسي سيستم هاي نوين سقفي درساختمان سازي و انتخاب مناسب ترين آنها به روشAHP 

 

زمين شناسي مهندسي (ويژه دانشجويان عمران)- انتشارات دانشگاه امام حسين(ع)-1382- چاپ چهارم

مصالح ساخت و آزمايشگاه انتشارات دانشگاه امام حسين(ع)-1384-چاپ چهارم

اصول مديريت ساخت- انتشارات دانشگاه امام حسين(ع)-1385 - چاپ نهم

 اصول مهندسي تونل- انتشارات دانشگاه امامحسين(ع)-1390   چاپ اول

مکانيک خاک-انتشارات دانشگاه ايوانکي-1393-چاپ اول