معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي رشته های مصوب

     
 
رشته هاي دانشگاه ايوان کي به تفکيک مقطع تحصيلي به شرح زير مي باشد. برنامه درسي مصوب هر رشته را مي توانيد دانلود نمائيد.

معاونت آموزش و تحصيلات تکميلي

رشته هاي داراي مجوز دانشگاه ايوان کي-1398

مقطع

رديف

عنوان رشته

لينک دانلود سرفصل

دکتري تخصصي

(Ph.D)

1

مهندسي صنايع-سيستم هاي کلان

برنامه درسي

2

آينده پژوهي

برنامه درسي

3

تربيت بدني-مديريت ورزشي

برنامه درسي

 

 

 

 

مقطع

رديف

عنوان رشته

لينک دانلود سرفصل

کارشناسي ارشد- 21 رشته

1

مهندسي فناوري اطلاعات-مديريت سيستم هاي اطلاعاتي

برنامه درسي

2

مهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيکز

برنامه درسي

3

مهندسي عمران مديريت ساخت

برنامه درسي

4

مهندسي صنايع ـ سيستم هاي اقتصادي اجتماعي

برنامه درسي

5

مهندسي صنايع-مديريت مهندسي

برنامه درسي

6

مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها

برنامه درسي

7

مديريت ورزشي-مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي

برنامه درسي

8

مديريت ورزشي- مديريت بازاريابي در ورزش

برنامه درسي

9

روانشناسي عمومي

برنامه درسي

10

مهندسي مکاترونيک

برنامه درسي

11

مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي

برنامه درسي

12

مهندسي عمران-سازه

برنامه درسي

13

مهندسي عمران- زلزله

برنامه درسي

14

مهندسي معماري

برنامه درسي

15

معماري داخلي

برنامه درسي

16

مهندسي برق- الکترونيک و ديجيتال

برنامه درسي

17

مديريت دولتي-توسعه منابع انساني

برنامه درسي

18

مديريت پروژه و ساخت

برنامه درسي

 

19

مديريت مالي

برنامه درسي

20

مديريت صنعتي-مديريت پروژه

برنامه درسي

21

مديريت اوقات فراغت ورزش هاي تفريحي

برنامه درسي

 

 

 

 

مقطع

رديف

عنوان رشته

لينک دانلود سرفصل

کارشناسي پيوسته-24 رشته

1

مهندسي کامپيوتر

برنامه درسي

2

 مهندسي فناوري اطلاعات

منسوخ-برنامه درسي

3

 مهندسي عمران

برنامه درسي

4

علوم تربيتي

برنامه درسي

5

 مهندسي صنايع-ايمني صنعتي

منسوخ-برنامه درسي

6

مهندسي صنايع

برنامه درسي

7

 مهندسي برق

برنامه درسي

8

مهندسي پزشکي- بيوالکتريک

برنامه درسي

9

 مهندسي معماري

برنامه درسي

10

معماري داخلي

برنامه درسي

11

 حسابداري

برنامه درسي

12

 مديريت مالي

برنامه درسي

13

 مديريت صنعتي

برنامه درسي

14

 مديريت بازرگاني

برنامه درسي

15

مديريت دولتي

برنامه درسي

16

 مهندسي مکانيک

برنامه درسي

17

روانشناسي

برنامه درسي

18

علوم انساني ورزشي

برنامه درسي

19

مديريت امور بانکي

برنامه درسي

20

علوم مهندسي

برنامه درسي

21

حقوق

برنامه درسي

22

مديريت بيمه

برنامه درسي

23

مديريت کسب و کارهاي کوچک

برنامه درسي

24

مشاوره

برنامه درسي

25

مديريت پروژه

منسوخ-برنامه درسي

 

مقطع

رديف

عنوان

لينک دانلود سرفصل

کارشناسي ناپيوسته-15 رشته

1

مهندسي تکنولوژي سخت افزار كامپيوتر

منسوخ-برنامه درسي

2

مهندسي تکنولوژي نرم افزارکامپيوتر

منسوخ-برنامه درسي

3

مهندسي تكنولوژي عمران - عمران

منسوخ-برنامه درسي

4

کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران

برنامه درسي

5

مهندسي تکنولوژي ساختمان

منسوخ-برنامه درسي

6

 ايمني صنعتي و محيط كار

منسوخ-برنامه درسي

7

مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT)

منسوخ-برنامه درسي

8

مهندسي تکنولوژي الکترونيک

منسوخ-برنامه درسي

9

مهندسي تکنولوژي برق-قدرت

منسوخ-برنامه درسي

10

علمي-کاربردي معماري

منسوخ-برنامه درسي

11

علمي - کاربردي مرمت و احياء بناهاي تاريخي

منسوخ-برنامه درسي

12

مهندسي شهر سازي

برنامه درسي

13

 علمي- کاربردي حسابداري

برنامه درسي

14

تربيت بدني و علوم ورزشي-مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

برنامه درسي

15

مهندسي تکنولوژي کنترل-ابزار دقيق

برنامه درسي

 

مقطع

رديف

عنوان

لينک دانلود سرفصل

کارداني پيوسته-10 رشته

1

کامپيوتر- نرم افزار کامپيوتر

منسوخ-برنامه درسي

2

ساختمان- کارهاي عمومي ساختمان

منسوخ-برنامه درسي

3

کارداني پيوسته عمران-اجراي ساختمانهاي بتني

منسوخ

4

الکترونيک-الکترونيک عمومي

منسوخ-برنامه درسي

5

 الکتروتکنيک-برق صنعتي

منسوخ-برنامه درسي

6

کارداني پيوسته الکترونيک-راديو تلويزيون

منسوخ

7

نقشه کشي معماري-معماري

منسوخ-برنامه درسي

8

 امور اداري

منسوخ-برنامه درسي

9

  حسابداري بازرگاني-حسابداري

منسوخ-برنامه درسي

10

نقشه کشي عمومي-نقشه کشي وطراحي صنعتي

منسوخ-برنامه درسي

 

 

 

 

 

مقطع

رديف

عنوان

لينک دانلود سرفصل

کارداني ناپيوسته-12 رشته

1

علمي - کاربردي نرم افزار کامپيوتر

-

2

علمي - کاربردي سخت افزار کامپيوتر

-

3

کاردان فني عمران - کارهاي عمومي ساختمان

-

4

کاردان فني عمران - ساختمانهاي بتني

-

5

کاردان فني عمران-زيرسازي راه

-

6

کاردان فني صنايع -ايمني صنعتي

-

7

کارداني ناپيوسته برق-الکترونيک

-

8

 علمي - کاربردي مخابرات- ارتباط داده ها

-

9

کارداني فني برق قدرت

-

10

 معماري

-

11

کارداني ناپيوسته شهرسازي

-

12

تربيت بدني و علوم ورزشي

-