حوزه ریاست حراست مديريت حراست

     
 

                               

مدير حراست :

رضا مرادي - کارشناس فيزيک

تلفن: 27-02334521726

بخشي از سوابق اجرايي مدير حراست:

.      رئيس و عضو شوراي اسلامي شهر ايوان کي

.      مشاور اطفال دادگاه ايوان کي

.      عضو شوراي حل اختلاف ايوان کي به مدت 10 سال

.      عضو شوراي نيروي انتظامي ايوان کي

.      جانشين فرمانده گردان 142 عاشورا

.       فرمانده پايگاه قمر بني هاشم بسيج ايوان کي

بخشي از وظايف واحد حراست:

·       برنامه ريزي ، سازمان دهي ، نظارت و هدايت کليه فعاليت ها واقدامات حراستي.

·       استقرار سيستم مناسب حفاظت فيزيکي ، پرسنلي ، اسنادي و فناوري اطلاعات دانشگاه.

·       ابلاغ دستورات حراستي به واحدهاي اداري.

·       انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوري مراتب به مقامات مسئول.

·       تهيه و تنظيم فرم هاي حراستي.

·       دريافت و ثبت اقدام در مورد اسناد طبقه بندي شده و توزيع ونگهداري آنها به صورت متمرکز.

·       دريافت و ثبت و نگهداري مکاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه.

·       ايجاد فضاي اعتماد، احترام و همدلي ميان مسئولين ، كاركنان ومحيط دانشگاه .

·       تلاش براي ايجاد امنيت در محيط دانشگاه با تاكيد بر تعالي ارزشمند اسلامي و رعايت قوانين.

·       تدوين روش ها و تدابير پيشگيري از بحران در محيط دانشگاه ،جلوگيري از تعرض به حريم دانشگاه و رايزني و تعامل با سازمان هاي ذيربط خارج از دانشگاه.

·       جمع آوري و تحليل اخبار و اطلاعات (سياسي، فرهنگي، اقتصادي واجتماعي) جهت ارائه مشاوره به مسئولين دانشگاه در اتخاذ تدابير لازم و...