معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي تحصيلات تکميلي معرفي اساتيد

     
 

اساتيد فعال در ترم تحصيلي 932 مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه ايوان کي


استاد

رتبه علمي

محل خدمت

رشته

دکتر علي محمد احمدوند

استاد تمام Professor full

دانشگاه امام حسين و رئيس دانشگاه ايوان کي

 صنايع-آي تي

دکتر علي رضا نداف

استاديار

دانشگاه امام حسين

مکاترونيک

دکتر ولي اله احمدوند

استاديار

وزارت نفت

عمران-مديريت ساخت

دکتر علي سلماس نيا

استاديار

دانشگاه قم

صنايع

دکتر ايزدي يزدان آبادي

استاديار

دانشگاه تربيت مدرس

روش تحقيق

دکتر رحمتي

استاديار

 

مکاترونيک

دکتر الهام

استاديار

 

مکاترونيک

دکتر تيمور پور

استاديار

تربيت مدرس

آي تي

دکتر حسيني بهارانچي

استاديار

دانشگاه امام حسين

عمران

دکتر محمدرضا ملکي

استاديار

دانشگاه شاهد

صنايع

دکتر صفا پيمان

استاديار

دانشگاه امام حسين

عمران سازه 
 
فایل های پیوست