تقویم آموزشی نیمسال  دوم سال تحصیلی  97    
 
 
             
   
1- درخواست میهمان تکدرس به سایر دانشگاه از: تا:  
2- درخواست معرفی به استاد از: تا  
3-انتخاب واحد از: 1397/11/10 تا: 1397/11/12  
4-شروع کلاسها از: 1397/11/14      
5-حذف واضافه از: 1397/11/23 تا: 1397/11/25  
6-دریافت برگه معرفی نامه کارورزی از: تا:  
7-برگزاری  امتحانات معرفی به استاد از تا:  
8-حداکثر مهلت گروهها جهت رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانشجویان دارای واحد مازاد و عدم پیش نیاز دانشجویان انتخاب واحد کرده و اعلام نتایج آموزش از: تا:  
9-محاسبه مرحله اول حق الزحمه هزینه ایاب و ذهاب اساتید(علی الحساب) از: تا:  
10-اعلام دروس ناتمام برای دانشجویان یک درس و جزوه باز از: تا:  
11- درخواست  انتقال ، تغییر رشته، میهمانی جهت نیمسال اول سال بعد از: تا:  
12-بررسی و اعلام نتیجه راجع به دروس ناتمام و جزوه باز از: تا:  
13-اعلام نتایج کمیسیون نقل وانتقال موسسه و مراجعه دانشجو جهت پیگیری مراحل بعدی مربوط به نیمسال اول سال بعد از: تا:  
14-ارزیابی اساتید از: تا:  
15-درخواست حذف اضطراری ترم(با استناد به اتفاقات غیر مترقبه) از: تا:  
16-حذف تک درس از: تا:  
17-مهلت ارائه دلیل و مدارک غیبت کلاسی از: تا:  
18-پایان کلاسها از: 1398/03/13 تا:  
19-امتحانات پایان ترم از: 1398/03/19 تا: 1398/04/06  
20-حداکثر مهلت ارائه دلایل و مدارک غیبت امتحانی توسط دانشجویان و رسیدگی به تخلفات امتحانی از: تا:  
21- تاریخ اعلام نتایج کمیسیون رسیدگی به غیبت ها و تخلفات امتحانی از: تا:  
22-آخرین مهلت اعلام  نمرات توسط اساتید و اعلام قطعی نمرات از: تا:  
23-تاریخ رسیدگی به اعتراض توسط  اساتید و اعلام قطعی نمرات از: تا:  
24-تاریخ رسیدگی به اعتراض توسط اساتید و اعلام قطعی نمرات از: تا:  
25-ثبت نمرات توسط آموزش از: تا:  
26-درخواست میهمانی جهت نیمسال تابستانه از: تا:  
27-محاسبه مرحله آخر حق الزحمه و هزینه ایاب و ذهاب اساتید از: تا:  
28-برگزاری  امتحان دروس ناتمام از: تا:  
29-تحویل نمرات دروس دارای پروژه از: تا: