محسن احمدوند

 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: mohsen.ahmadvand@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

دوشنبه تا پنج شنبه


 • کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه ایوانکی

  دکتری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه تهران

  1. دبیر اجرایی  «اولین کنفرانس ملی پلیس، مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی» به سفارش معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا ، مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا، 1392
  2. پژوهشگر دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجهناجا از سال 1390 تا 1393
  3. مدیر کنترل پروژه برنامه ترکیبی شبی در کهکشانها ، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، 1393
  4. مدیر پایگاه اطلاع رسانی برنامه ترکیبی شبی در کهکشانها ، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، 1393
  5. پژوهشگر دفتر تحقیقات کاربردی بنیاد تعاون ناجا از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
  6. مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی، دانشگاه ایوانکی، 1395
  7. معاونت طرح، توسعه و برنامهریزی دانشگاه ایوان کی، دانشگاه ایوانکی، ۱۳۹۶
  8. مدیر گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه ایوانکی، دانشگاه ایوانکی، ۱۳۹۷
 • .            تألیف مقاله «چارچوب کاربردی نظام 5s در طرح امنیت اجتماعی»، به همراهی پیمان قنبریان علویجه،فصلنامه‌ی توسعه سازمانی پلیس (علمی- ترویجی ISC)شماره‌ی42، 1391

  2.          تألیف مقاله « ارائه مدلی تلفیقی نظام آراستگیمحیط کار(7S) و مدل تعالی جهت افزایش بهره‌وری و نظم در سازمان»،فصلنامه  توسعه سازمانی پلیس(علمی ترویجیISC)، بههمراهی امیر تربتی و پیمان قنبریان علویجه و ناصر پوررضا،1391

  3.          تألیف مقاله «مدل جامعه‌ی خلاق و مسلماندر حال پیشرفت»، اولین کنگره  ملی پیشگامانپیشرفت،سازمان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،تهران ،1391

  4.          تألیف مقاله «ارائه الگوی مفهومی بهبود عملکردناجا با تلفیق داده کاوی و مدیریت دانش با بهره‌گیری نقش مرکز نظارت همگانی197»  به همراهی امیر تربتی،ناصر پوررضا و احمدسلمانی ،همایش ملی مدیریت دانش و پلیس دانش بنیان،سازمان تحقیقات نیروی انتظامی جمهوریاسلامی ایران،1391،(برگزیده به عنوان یکی از 10 مقاله  برتر+ ارائه حضوری)

  5.          تألیف مقاله «بهکارگیری بهینه قابلیتهایفناوری اطلاعات و ارتباطات: راهی فراسوی سازمانهای دانشمدار»  به همراهی الهام آخوندزاده و پندار زارعی ،اولینهمایش ملی حسابداری و مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور،1391

  6.          تألیف مقاله «لزوم استفاده از مدیریت زنجیره‌یتامین در مناطق محروم به منظور دسترسی به اقتصاد مقاومتی»،به همراهی انیسه احمدوند،دومینکنگره  ملی پیشگامان پیشرفت،سازمان الگوی اسلامیایرانی پیشرفت،1391(مقاله‌ی برتر جهت ارائه حضوری)

   

  7.          تألیف مقاله « ارائه‌ی الگوی تصمیم گیریبرون سپاری سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه‌ی موردی)»،فصلنامه مدیریت پروژه‌ی قرب(علمی تخصصی)، به همراهی امیر تربتی و فاطمه خراسان‌چی،1392

  8.          تألیف مقاله « ارائه یک مدل کسب و کار تحتوب جهت افزایش کیفیت خدمات دفاتر پلیس+10»،اولین همایش ملی پلیس، مدیریت کیفیت و تعالیسازمانی، به همراهی فاطمه خراسان‌چی و انیسه احمدوند،تهران، 1392(مقاله برتر جهت ارائهحضوری)

  9.          تألیف مقاله «اردوهای جهادی راهکاری به منظوردسترسی به اقتصاد مقاومتی» به همراهی فاطمه‌ خراسان‌چی ،سومین کنگره‌ی ملی پیشگامانپیشرفت، سازمان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، تهران،1392

  10.        تألیف مقاله «نوآوری در سازمان؛ بررسی انواع،مراحل پیاده سازی و عوامل موثر بر آن» به همراهی فاطمه‌ خراسان‌چی ،چهارمین کنگره‌یملی پیشگامان پیشرفت،سازمان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، شیراز،1392(مقاله‌ی برتر جهتارائه‌ حضوری + مقاله‌ برتر از نظر حاضرین در کنگره)

  11.        تألیف مقاله «تلفیق داده‌کاوی و مدیریت دانشبه منظور بهبود عملکرد ناجا ( نمونه پژوهی: مرکز نظارت همگانی 197)»  به همراهی امیر تربتی، فصلنامه توسعه سازمانی پلیس(علمی-ترویجیISC)، شماره 52 بهار 1394، 57-68

  12.        تألیف مقاله « ارائه‌ یک مدل کسب و کار فناوری‌محوربرای دفاتر پلیس+10»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی (علمی - پژوهشی ISC) ، به همراهی فاطمه خراسان‌چی و انیسه احمدوند،تهران، شماره 8 دورهویژه نامه زمستان 1393، 124-154

  13.        تألیف مقاله « ارزیابی و توسعه راهبردی مدلکسب و کار»،کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ، به همراهیعلی محمد احمدوند و فاطمه خراسان‌چی،استانبول، تابستان 1394 (ارائه حضوری)

  14.        تألیف مقاله « رویکردی نوین برای ارزیابی،توسعه و اولویت‌بندی مدل‌های کسب و کار»، دومین کنفرانس بین‌المللی چالش‌های نوین درمدیریت ، به همراهی علی‌محمد احمدوند و فاطمه خراسان‌چی،اردبیل،تابستان1394 (ارائهحضوری)

  15.        تألیف مقاله « بررسی تاثیر دانش شهروندان درتوسعه خدمات و محصولات آتش‌نشانی»، اولین همایش ملی آتش‌نشانی و ایمنی شهری، به همراهیعلی‌محمد احمدوند و فاطمه خراسان‌چی،تهران،زمستان1394 (ارائه حضوری + مقاله برتر همایش)

  16.        تألیف مقاله « ارائه الگوی جامع مهندسی مجددفرآیندهای سازمانی در ناجا»،فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی (علمی - پژوهشی ISC) ، به همراهی علی‌محمد احمدوند، محمدعلی اقبالی و حسین اقبالی،تهران

  17.        تألیف مقاله « بررسی تاثیر قیمت نفت بر ایجادکار»،34امین کنفرانس بین‌المللی پویایی‌شناسی سیستم‌ها، به همراهی محمدعلی اقبالی وحسین اقبالی، هلند، 2016

  18.        تألیف مقاله «الگوی کارسنجی و زمان‌سنجی برایبهبود عملکرد مستمر در مشاغل اداری ناجا»  بههمراهی امیر تربتی، سعید احمدوند و محمد قادری، فصلنامه توسعه سازمانی پلیس(علمی-ترویجیISC)، شماره 56 ، 1395، صص31-13

  19.        تألیف مقاله «شناسایی و اولویت‌بندی عواملموثر بر رضایت‌مندی مشتریان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت با استفاده از روشسوآرا »  به همراهی سید محمدمهدی هاشمی، چهارمینکنفرانس پژوهش‌های نوین در مدیریت و حسابداری، انجمن مدیریت ایران، تابستان ۱۳۹۷