ابوالفضل فراهانی

 • مدرک تحصیلی: دکترا مدیریت ورزشی از دانشگاه تربیت مدرس
 • مرتبه علمی: استاد
 • ایمیل: afarahani@pnu.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

پنجشنبه-دوشنبه


 • کارشناسی ارشد      دانشگاه تهران 1366
  دکترا مدیریت ورزشی      دانشگاه تربیت مدرس      1379
 • 79/09               69/04/30                      دانشگاه پیام ‌نور     سرپرست گروه آموزشی تربیت‌ بدنی

  76/06               70/12/18          “           مدیر تربیت ‌بدنی

  79/9/7              75/12/20          “           مدیر توسعه‏ مراکز دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی

  76/12/28          75/12/20          “           مدیر هماهنگی مناطق و مراکز دانشگاه

  81/7/6              79/09/07          “           مدیر تدوین منابع درسی دانشگاه

  83/07/05          81/07/06          “           رئیس دانشکده علوم انسانی

  84/04/10          83/05/07          “           معاون دانشجویی دانشگاه

  85/04/06          84/04/10          “           معاون سنجش و دانشجویی دانشگاه

  86/08/28          85/04/06          “           معاون پژوهشی دانشگاه

  مهر 88              86/09/03          “           رئیس پژوهشکده آموزش باز و از راه دور

  90/07/05          88/02               “           مدیر گروه تربیت بدنی

  1390                1388                “           مدیردوره دکتری تربیت بدنی

  1392               90/08/23           “           سرپرست مرکز آموزش و همکاری های بین الملل

  92/09/19          1392                “           مدیر کل برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بینالملل

  93/10/08          92/09/20          “           سرپرست دانشگاه پیام نور

  94/12/05          93/11/13                      مشاوررییس دانشگاه در امور راهبردی

  ادامه دارد            94/12/05          “           معاون آموزشی

 • مقالات علمی پژوهشی

  فراهانی،ا. (1380)،تأثیر استفاده از وسایل دیداری، شنیداری در آموزش درس حرکات اصلاحی، مجله المپیک،سال پنجم شماره 9
  فراهانی،ا. (1380)، مقایسه هزینه‌ها و کیفیت آموزش تربیت‌بدنیدر نظام آموزش حضوری و راه دور ـ نشریه علمی پژوهشی حرکت، شماره 8
  فراهانی،ا. (1380)، خودآموزی، مطالعه مستقل و نقش آن دریادداری دانش‌آموختگان تربیت‌بدنی. نشریه علمی پژوهشی حرکت، شماره 10
  فراهانی،ا. فردانش،.ه. (1380)، مقایسه عملکرد تحصیلیدانشجویان تربیت‌بدنی در دو نظام آموزش از راه دور حضوری. مجله علمی پژوهشی،‌پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی.شماره 21و 22 پیاپی
  فراهانی،ا. ، فردانش،ه. (1381)، آموزش راه دور رهیافتنوین در آموزش تربیت بدنی. فصلنامه نوآوریهای آموزشی، شماره 1
  فراهانی،ا. (1381)، فناوری آموزشی در تربیت بدنی و چالشهای فرارو، نشریه پژوهش در علوم ورزشی شماره دوم،.
  فراهانی،ا. (1381)، رفتار ورودی و رابطه آن با عملکردتحصیلی دانشجویان تربیت بدنی، نشریه علمی ـ پژوهشی حرکت، شماره شماره 14
  فراهانی،ا. کشاورز.ل. ( 1382)، نقش ‏رسانه‏ها در آموزش‏درس ‏تنیس ‏روی ‏میز رشته تربیت بدنی ‏نظام آموزش از راه دور، نشریه علمی ـپژوهشی المپیک، شماره23
  فراهانی،ا. (1382)، اثر پیشینه و تجارب حرکتی در موفقیتتحصیلی دانشجویان تربیت بدنی، نشریه علمی ـ پژوهشی المپیک، شماره 24
  فراهانی،ا. (1384)، بررسی هزینه‌های اقتصادی آموزش دروسعمومی تربیت‌بدنی در سیستم آموزش از راه دور و مقایسه آن با سیستم آموزش حضوری،مجله المپیک، سال سوم، شماره اول و دوم 18
  فراهانی،ا. (1384)، نقش خود‌آموزی و مطالعه مستقل دریادگیری دروس تربیت‌بدنی ، مجله المپیک ، شماره 20
  فراهانی،ا. شجاع الدین، مهرالحسنی. م (1385)، بررسی وضعیتمهره¬های پشتی و کمری زنان باردار…. و ارائه تمرینات حرکتی- پیک¬نور- شماره3
  فراهانی،ا. عبدوی. ( 1385)، امکانات و تجهیزات پایگاههایورزش قهرمانی و نقش آن در توسعه ورزش کشور، نشریه علمی پژوهشی حرکت، شماره 29،پاییز 85
  ه فراهانی ا.، فلاحتی، م (1386) بررسی رابطه بین عواملروانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌ها،نشریه علمی_ پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی، شماره15، تابستان

  زندی بهمن، فراهانی ا. (1387) مطالعه تطبیقی وضعیت تربیتبدنی آموزش و پرورش در ایران با کشورهای امریکا وکانادا پژوهش در علوم ورزشی و حرکتی، شماره 12
  فراهانی، شریفیان، زارعی (1388) فناوری اطلاعات و رابطهآن با عملکرد تحصیلی وآینده شغلی دانشجویان تربیت بدنی مطالعه موردی: دانشگاهکرمان، نشریه علمی پژوهشی المپیک
  فراهانی، گودرزی، عزیزیان (1388) نقش سرفصل و محتوای دروستربیت بدنی در کارآفرینی دانش آموختگان این رشته، نشریه علمی پژوهشی حرکت، تابستان
  فراهانی، نوری نژاد (1388) رابطه عادات و وسائل استراحتیبا ناهنجاری های ستون فقرات دختران جوان، نشریه علمی پژوهشی حرکت- طب ورزشیشماره1، تابستان
  خبیری، فراهانی، الماسی، حمایت طلب (1389) رابطه سبکزندگی و رضایت زناشویی در ورزشکاران و مقایسه آن با افراد عادی، نشریه علمی-پژوهشی حرکتمدیریت ورزشی، شماره 5، تابستان
  ناروئی،اکبری، فراهانی ،اسد (1389) مقایسه تاثیر ویبریشنبا تمرینات کششی بر عملکرد ورزشکاران دارای نقاط ماشه ای عضلات پشت گردن، نشریهعلوم پزشکی دانشگاه شهر کرد، شماره 3 دوره 12 پائیز
  گودرزی، فراهانی، جلال منش، علیدوست (1389) هویت دینیجوانان کشتی گیر و فوتبالیست، نشریه المپیک، شماره 30 پیاپی 51، پائیز
  فراهانی، گودرزی، نادری (1389) نقش آموزش های رسمی وبرنامه های کمک درسی کارشناسی ارشد تربیت بدنی در تامین مهارت کارآفرینی دانشجویاناین رشته، نشریه علمی پژوهشی حرکت شماره 6، پائیز
  فراهانی، کاشف، کشاورز، نظری (1389) ارتباط بین عواملتعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری دبیران تربیت بدنی آذربایجان شرقی، نشریه علمی-پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی (مطالعات مدیریت ورزشی)، سال هفتم، شماره هفتم، پائیز
  چاوشی، فراهانی، گودرزی، (1389) نقش محتوای درسی و کمکدرسی کارشناسی ارشد تربیت بدنی درتامین مهارت های کارآفرینی دانش آموختگان اینرشته از دید گاه کار فرمایان، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی (مطالعاتمدیریت ورزشی)، سال هفتم ، شماره هفتم، زمستان
  حیدری، فراهانی، غفرانی (1389) ارتباط بین توانمند سازیبا مدیریت دانش کارکنان تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه علمی- پ‍ژوهشیتربیت بدنی و علوم ورزشی، شماره 7 دوره 2
  فراهانی، رضائی، خاصه (1390) تولیدات علمی ایران در رشتهتربیت بدنی و علوم ورزشی، نشریه المپیک، شماره 3 پیاپی 54
  کتبی، فراهانی، آقایاری (1390) بررسی وضعیت ایمنی اماکنورزشی دانشگاه های استان یزد، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 10 تابستان
  شعبانی بهار، فراهانی، جعفری،ا. (1390)، رابطه تعهدسازمانی و رضایت شغلی معلمان تربیت¬بدنی استان همدان، نشریه علمی- پژوهشی پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شماره 8
  فراهانی، عجم، عزیزیان، سراج (1390) رابطه بین عواملروانشناختی، توانمند سازی و کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استانخراسان رضوی، مدیریت ورزشی (حرکت)، شماره 8 تابستان
  فراهانی، اسدی، آقاجانی (1390) رابطه بین مدیریت مشارکتیو مقاومت در برابر تغییر در معلمان تربیت بدنی، مطالعه موردی : مدارس دخترانه مشهدمقدس، مدیریت ورزشی (حرکت)، شماره 7، بهار
  فراهانی، کشاورز، جدیدیان (1390) تاثیر ورزش صبحگاهی برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت ورزشی و علوم حرکتیدانشگاه بوعلی سینا همدان، شماره 1، تابستان
  زیتونلی، هنری، فراهانی (1390) شناسایی توانمندی هایگردشگری ورزشی استان گلستان، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت ورزشی و علوم حرکتیدانشگاه بوعلی سینا همدان، شماره 1، تابستان
  رضایی، فراهانی، اسدی (1390) تحلیل کیفی تولیدات علمیرشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در مجلات بین المللی، نشریه علمی – پژوهشیمدیریت ورزشی (حرکت) شماره 8، بهار 90
  شعبانی، فراهانی، علیزاده (1390) ارتباط بین سبک رهبری بااثر بخشی گروهی مربیان از دیدگاه دانشجویان شرکت کننده در اولین المپیاد ورزشیدانشجویان، نشریه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 11، پائیز
  موسوی، فراهانی، علیزاده (1390) طراحی مدل کارآفرینیورزشی مبتنی بر رابطه استراتژی کارآفرینانه با ابعاد گریشات کارآفرینانه سازمانیدر سازمان تربیت بدنی ، نشریه علمی پژوهشی مدیریت ورزشی (حرکت) پائیز
  فراهانی، ا.، فراهانی، م. ، (1390) رابطه بین ناهنجاریهای وضعیتی ستون فقرات با عادات استراحتی، نشریه علمی – پژوهشی پژوهشنامه علومورزشی (ویژه نامه مدیریت و رفتار حرکتی) دانشگاه مازندران، شماره 13
  عبدوی، گودرزی، فراهانی، اسدی، (1390) طراحی و تبین مدلاستراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات نشریه علمی پژوهشی مدیریت ورزشی- حرکت، شماره7
  فراهانی، فراهانی، قربانی(1390) رابطه بین عادات استراحتیو ناهنجاری های اسکلتی در ایرانیان میانسال نشریه علمی پژوهش در علوم توانبخشیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان – سال هفتم، شماره 3، آذر و دی
  فراهانی، موسوی، هنری، احمدپور (1390) طراحی مدلکارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطه فرهنگ کارآفرینانه با ابعاد گرایشات کارآفرینانهسازمانی در سازمان تربیت بدنی، نشریه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، شماره11، پائیز
  گودرزی، فراهانی، طباطبایی، اسدی (1390) بررسی رابطه بیننوآوری و کارآفرینی در فدراسیون های ناموفق، نشریه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریتورزشی، شماره 6، تابستان
  گودرزی، فراهانی، طباطبایی (1390) بررسی رابطه بین نوآوریو کارآفرینی در فدراسیون های موفق، نشریه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی،شماره 12، زمستان
  فراهانی ا.، فراهانی (1390) رابطه بین ناهنجاری هایوضعیتی ستون فقرات با عادات و وسایل استراحتی ایرانیان در سنین میان سالی در پنجاستان منتخب کشور، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش در علوم توانبخشی، سال 7، شماره 3
  فراهانی ا.، فراهانی، قربانی قهفرخی (1390) رابطه بینناهنجاری های وضعیتی ستون فقرات با عادات استراحتی ایرانیان در سنین میان سالی درپنج استان منتخب کشور، نشریه پژوهش در علوم توانبخشی، شماره 3
  کتبی، فراهانی، آقایاری (1390) بررسی وضعیت ایمنی اماکنورزشی دانشگاه های استان یزد، مطالعات مدیریت ورزشی شماره 10
  صوفی زاده، فراهانی، کشاورز، عباسی (1390) مقایسه میزانرضایت دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های تهران و تربیت معلم از کیفیت خدمات آموزشیبراساس مدل سرکوال، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش،شماره 5
  فرخی، آقاسی، فراهانی (1390) تعیین ارتباط و مقایسه کمالگرایی ورزشی و حالات خلقی در ورزشکاران ورزش های تیمی و انفرادی، نشریه پژوهش درمدیریت ورزشی و رفتار حرکتی علوم حرکتی و ورزش، شماره 3 تابستان 91
  سلطان حسینی، علی دوست، فراهانی (1390) بررسی اثرات زیستمحیطی و ترافیکی اماکن ورزشی شهر یزد بر محیط ورزشی آن، مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)، شماره 24، سال ششم، مرداد و شهریور 93
  نجفی، گودرزی، فراهانی، صفری (1391) عوامل موثر بر بروزفساد در سازمان های ورزشی، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت ورزشی (حرکت)
  سراج، فراهانی (1391) تاثیر تمرینات باراسل بر روی ترکیببدنی و انعطاف پذیری زنان غیرورزشکار، نشریه پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی،تابستان .شماره 3
  موسوی، فراهانی، نجات بخش، هنری (1391) طراحی مدلکارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطه استراتژی کارآفرینی با ابعاد گرایشات کارآفرینانهسازمانی، نشریه نشریه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، شماره12، بهار
  نجفی، گودرزی، فراهانی، اسماعیلی(1391)عوامل موثر بر بروزفساد در سازمان های ورزشی ایران نشریه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، شماره14 پاییز
  تجاری، فراهانی، زارع (1391) آزمون مدل مفهومی وفاداریگردشگران در رویدادهای ورزشی استان آذربایجان شرقی: مورد کاربردی برای تدویناستراتژی‌های بازاریابی ورزشی، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13
  اکبری، ناروئی، عشقی، فراهانی (1391) مقایسه‌ی تکنیکانرژی عضلانی با لیزر کم‌توان در کاهش درد و ناتوانی گردن و شانه در بیماران بانقاط ماشه‌ای در عضلات تراپزیوس و لواتور اسکاپولا، دانشگاه علوم پزشکی زنجان،شماره 79
  فراهانی، حسینی و آقایاری، قربانی قهفرخی (1391) ارتباطترکیب بدنی با ناهنجاری های لوردوز و کیفوز در بانوان، نشریه علمی- پژوهشی پژوهشدر علوم توانبخشی، شماره 3
  جعفری گودرزی، فراهانی، ملک نیا (1391) مقایسه تعالیسازمانی در اداره کل ادارات تربیت بدنی استان لرستان براساس مدل تعالی سازمانیEFQM، نشریه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی،شماره 14، تابستان
  شعبانی بهار، فراهانی، باقریان فاضل (1391) تعیین رابطهبین تعارض کار- خانواده و کیفیت زندگی روسا و نائب روسایهیات های ورزشی استان همدان، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی، شماره 8
  فراهانی، بدری آذین، محمدی اقدم (1391) ارتباط بین عواملانگیزشی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی شهر تبریز براساس مدل انگیزشERG، نشریه علمی- تخصصی پژوهش های کاربردیمدیریت و علوم زیستی در ورزش، شماره 1
  شعبانی بهار، فراهانی، لطیفی (1391) تعیین رابطه بیناعتیاد به کار و کیفیت زندگی دبیران زن تربیت بدنی شهر کرمانشاه : با تاکید بر مدلمفهومی وار و شربورن، نشریه علمی- تخصصی پژوهشهای کاربردی مدیریت و علوم زیستی درورزش، شماره 1
  احمدی، فراهانی، بهمنی، شهبازی (1391) نقش سرمایه اجتماعیدر بهبود مدیریت استعدادها در سازمان تربیت بدنی، نشریه علمی- پژوهشی مطالعاتمدیریت ورزشی، شماره 13، بهار
  نجفی ، گودرزی، فراهانی، اسماعیلی (1391) عوامل موثر بربروز فساد در سازمانهای ورزشی- نشریه مدیریت ورزشی، شماره 14، پائیز 91
  فراهانی (1391) تدوین نورم ملی آمادگی حرکتی داوطلبان پسرآزمون های ورودی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریتورزشی سال اول شماره 3، زمستان
  خسروی، هادوی، فراهانی (1391) ارتباط سطح فعالیت جسمی باافسردگی و اضطراب در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ساوه، نشریه علمی
  فراهانی، ترخانی، ایمانی (1391) مقایسه خودپندارهدانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و غیردولتی، مطالعات مدیریت ورزشی شماره 15،پائیز 1391- تاییدیه شماره 3842/11 مورخ 13/10/1390
  عادلخانی، واعظ موسوی، فراهانی ( 1391) بررسی سرمایهفرهنگی شرکت کنندگان در ورزش همگانی کلان شهرها، سیاست گذاریها و ارائه راهکارها،فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد
  سلامت، فراهانی، گودرزی (1391) بررسی رضایت مندی مشتریانباشگاه های بدن سازی خصوصی و دولتی شهر گرگان، نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریتورزش
  فرخی،آقاسی،متشرعی، فراهانی(1391)تعیین ارتباط و مقایسهکمال گرایی ورزشی و حالات خلقی در ورزشکاران ورزش های تیمی وانفرادی، دو فصلنامهپژوهش در مدیریت و رفتار حرکتی ، سال دوم شماره3 (پیاپی 19)، بهار و تابستان
  نصیرزاده، گودرزی، فراهانی (1392)، طراحی و تبیین مدلاجرایی استراتژی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با رویکردBSC،پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 4بهار
  نصیرزاده، گودرزی، فراهانی (1392) طراحی و تببین مدلاستراتژی فدراسیون کشتی، فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی سال دوم شماره1- بهار92
  فراهانی، آقایاری، کشاورز، روحی (1392) بررسی شیوعناهنجاری های ستون فقرات و ارتباط آن با عادات استراحتی از لحاظ ویژگی هایآنترویومترکیسمی و ارگونومیکی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر، نشریه علمی کودکاناستثنایی، سال سیزدهم شماره 1، بهار
  فراهانی، غلامپور، عادل خانی (1392) نقش مدیریت وسیاستگذاری دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی در هدایت انتظارات شغلی دانشجویان(تعیین راهبرد و سیاست) نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی- شماره 1 تابستان92
  گودرزی، نصیرزاده، فراهانی، وطن دوست (1392) طراحی وتدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان کرمان، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت ورزشیشماره 17 تابستان 92
  فراهانی، قربانی قهفرخی (1392) تحلیل اثر عوامل اجتماعیبر اشتغال فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه های دولتی وغیردولتی، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش در ورزش های دانشگاهی، شماره 3، دوره 1،تابستان 92
  فراهانی، شعبانی (1392) پوسترها و تابلوهای برانگیزانندهدر ترویج استفاده از پله به جای پله برقی در ایستگاه های مترو، نشریه علمی- پژوهشیمدیریت ورزشی، تابستان 92
  زیتونلی، فراهانی، اسدی (1392) گردشگری ورزش و اثرات بلندمدت اقتصادی و بررسی دیدگاه کارشناسان گردشگری و تربیت بدنی در مورد اثرات توسعهتوریسم ورزشی بر اشتغال و درآمد در استان گلستان، نشریه علمی پژوهشی رویکردهاینوین در مدیریت ورزش، دوره 1 شماره 1، تابستان
  موسوی، فراهانی، پورسلطانی(1392) طراحی مدل کارآفرینیسازمانی مبتنی بر رابطه ساختار سازمانی با ابعاد و گرایشات کارآفرینانه سازمان درسازمان تربیت بدنی ، نشریه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی در ماهنامه مهر وآبان 92
  سراج، اسد، فراهانی، اشرفی حافظ (1392) تاثیر تمریناتپیلاتس بر روی ترکیب بندی و انعطاف پذیری زنان غیرورزشکار، نشریه علمی پژوهشیدانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره 21،شماره 6 آذر 92
  ذاکریان، فراهانی، اسد (1392) ارتباطTQM و اثربخشی در فدراسیون های ورزش های انفرادی منتخبکشور، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی) – شماره 20 ، آذر و دی

  مقالات خارجی

  •Rajabi, A. Farahani, Shahceraghi,zandi(2011), “A Comparison of Two Methods ofStrengthening Exercises With and Without Massage on Alleviation of the ChronicNeck Pain”, World Journal of Sport Sciences
  • A. Farahani, Tarkhani(2011), “The Comparison The Physical Education, studentSelf- Concept in state and non-state University”. The international UniversitySport, Fejeration and The Organizing Commiffee of The 2011 Fisu Conferences,Shenzhon.
  • Assadi, A. Farahani, Goodarzi, Khairi (2012), “The Effect of Type of Sport,Gender, Personality and Goal Orientation on Sport Ethics of Student Athletes”,World Journal of Sport Sciences 6 (4): 327-381
  • Shabani moghaddam, A. Farahani, Shahbazi (2011), “Can Health-PromotingPosters Increase Stair Climbing Instead of Using Escalators?”, The SocialSciences 6(6): 507-512
  • Ghasemi, A. Farahani, Mashatan (2012), “The Relationship between Applicationof Information, Communication Tehnology and Organizational Effectiveness inPhysical Education Departments of Universities of Tehran”, InternationalJournal of Academic Research in Business and Social Sciences
  • Nasirzadeh, A. Farahani, Goudarzi,Shabani bahar, Vatandoust (2012),“Entrepreneurship Evaluation of Graduates from Physical Education Schools inIran”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(5): 125-134
  • Mehrany, A. Farahani, Keshavarz (2012), “Studying and Analyzing the NationalOlympic and Paralympics Academy`s Service Quality Based on SERVQUAL MODEL”,International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,Vol. 2, No. 9
  • Ghasemi, A. Farahani, Mahmoudvand (2012), “Content Analyses of Table ofIslamic Republic Of Iran Broadcasting Channel- Wide Voice With Emphasis OnComponents Of Athletic”. International Research Journal Of Applied and BasicSciences
  • Sedighe Eslami1*, A. Farahani2, Hasan Asadi3 (2013), “The effects ofdevelopment of sport tourism on the employment: A review of related research”International journal of sport Studies. Vol,, 3 (1), 105-110, 2013
  • 1A. Naserzadeh, A. Farahani. 2G.h. Shabani Bahar. 3M. Vatandoust and 4M.Goudarzi (2013), “Entrepreneurship Evaluation of Graduates from PhysicalEducation Schools in Iran Research Journal of Applied Sciences”. Engineering andTechnology 5(6): 1906-1915,2013
  • Zeytonli, Asadi, A. Farahani, Rezae (2013), “Iranian sport tourismdestination brand equity from the sport tourist, perspective”, InternationalResearch Journal Of Applied And Basic Sciences
  • Zeytonli, Asadi, A. Farahani, Rezae (2013), “brand equity of Iranian sporttourism destinations”, International Research Journal Of Applied And BasicSciences
  • A. Farahani, torabi, Aghaei, “Perceived motivational climate’s relationshipwith competitive anxiety and self- determination among Iranian pro leaguehandball players”, International journal of sport Studies
  • Nakhaei, F. Hadavi, Taleb pour, A. Farahani, Abbasnejad (2013), “TheRelationship Between Emotional Intelligence And Its Dimensions WithOrganizational Entrepreneurship”, Advanced in Environment Biology, 7(8):1356-1365, 2013
  • A. Nakhaei, F. Hadavi, A. Farahani, M. Talebpour , E. Abbasnejad (2013),“Organizational entrepreneurship predictions based on components of culturalintelligence Ang’s four factors”, International Research Journal of Applied andBasic Sciences, Vol. 6 (3): 373-379
  • Mahmoudvand, Ghasemi , A. Farahani(2013) Content Analysis of Table of IslamicRepublic of
  Iran Broadcasting Channel-Wide Voice withEmphasis on Components of Athletic,International Research Journal of Applied and Basic Sciences© Available onlineat www.irjabs.com
  ISSN 2251-838X / Vol, 4 (5): 1098-1101Science Explorer Publications
  • Karami, A. Farahani, Keshavarz (2014), “The Correlation Between MotivationalFactors And Different Aspects Of Job Burnout In The Behavior of TeachersPhysical Education In Shahrekord”, Reef Resources Assessment and ManagementTechnical Paper, vol. 40, 1
  • Karami, A. Farahani, Keshavarz (2014) “The Correlation between Job Burnoutand Demographic Characteristics of Physical Education Teachers”, InternationalJournal of Sport Studies. Vol. 4(6), 694-699
  • Ghorbani Ghahfarokhi, A. Farahani (2014) “The Analysis of Economical FactorsInfluencing Employment of M.S graduated People in the Field of Physical BodyEducation from State Universities and open Universities”, Journal of MiddleEast Applied Science and Technology, vol. 6, 2305-0225
  • Ghorbani Ghahfarokhi, A. Farahani (2014) “studying the effects of educationalfactors on the employment of physical education postgraduates at stateuniversities in Iran”, Journal of Middle East Applied Science and Technology,vol. 6, 2305-0225
  • Zokaei, keshavarz, A. Farahani, rezaei soofi (2014) “Compiling Strategies AndDetermining Strategic Situation Of Acquiring The Hosting And Holding The GreatInternational Sport Events In Iran”, International Review Of Management AndBusiness Research, Vol. 3 Issue. 2
  • Keshavarz, Rezaeesoufi, A.Farahani, Bastami (2014 ) The effectiveness ofinstructing hardiness components on anxiety level of National Olympic Committeepersonnel in Islamic Republic of Iran
  J Bas Res Med Sci 2014; 1(3):14-20
  • A.Farahani, Rezaee Soufi, Keshavarz, Bastami (2014) The effectiveness ofinstructing hardiness factors on occupational burnout among the personal of theOlympic (International Research Journal of Applied and Basic Sciences) © 2014Available online at www.irjabs.com ISSN 2251-838X / Vol, 8 (10): 1531-1533
  • Shabani Bahar,Hosseini, A. Farahani, Keshavarz(2014), Evaluation oforganizational health on different levels of youth affairs, and sports MinistryJournal of Applied Science and Agriculture, 9(1) January 2014, Pages: 332-337
  • A.farahani,Ghasemi,Mahmodvand(2014)COMPARING ENTREPRENEURIAL SPIRIT BETWEENMALE AND FEMALE POSTGRADUATE STUDENTS, Arth Prabhand: A Journal of Economicsand Management,Vol 3,1
  • Shabani Bahar,Hosseini, A. Farahani, Keshavarz (2014), Evaluation oforganizational health in the Ministry of youth affairs and sports of iran basedon Hoy and Feldman model, Research in Sport Management and Psychology,Vol 2,Issue1:50-58
  • F.K. Hassanzadeh, M. Hossieini, A. Farahani (2016), A Study of Role of Sportsmarketing mix Elements (P5) in the production of Sports clothing ofFirefighters, journal of Adminstrative management, Education and training (TAMET),Issn: 1823- 6049, Vol (12) special Issue(6) pp.225-240**

  A.                                Farahani, A.Jafari gohar.M. (1993), “A Comparative Study Financial Expenditures of physicaleducation courses in distance education and the traditional system at theuniversity level” Proceeding of AAOU VII Conference Economics of DistanceEducation, Hong Kong.
  • A. Farahani, A. (1994), “Research on sports injuries in Iran” Proceeding ofAsian Sport Sciences Congress, Hiroshima, Japan.
  • A. Farahani, A. (1994), ” The role of coach in sport injuries” Abstracts Bookof 2 nd International Conference on sports Medicine, Beijing, China.
  • A. Farahani, A.(1995), “A comparison between convention and Distance Teachingof physical Education” Proceeding of Ix th Conference Asian Association of openuniversity, Taipei, Taiwan.
  • A. Farahani, A.Sarmadi.M (1995), “An overview of ser- backs Existing in thecourse of introducing and Implementing physical Education program in distanceEducation “.Proceeding of Ix the Conference Asian Association of open university,Taipei, Taiwan.
  • A. Farahani, A. (1998), Effect of ‍ PNU Development of Education a Fields inits student’s Access to Education. Abstracts of Papers of 12th Conference ofThe Asian Association of Open University, Hong kong.
  • A. Farahani, A. (2002), “Comparison between Educational Performance ofphysical Education in Distance Education and conventional systems” Abstracts ofPapers of xv Conference of The Asian Association of Open University, New Delhi,India.
  • A. Farahani, A. (2002), “Effect of Audio – Visual Media on the Quality ofLearning of practical courses in physical Education.” Proceeding, of SixthInternational Congress modern Olympic sport and sport for all. Warsaw, Poland.
  • A. Farahani, A. (2002), “A Self – study, Independent Study and its Role inphysical Education Graduates, Retention” Proceeding, of Sixth InternationalCongress modern Olympic sport and sport for All. Warsaw, Poland.
  • A. Farahani, A. (2002), Distance Education: “A New Approach to sportsEducation in 3rd millennium (The Quality and Cost of Education)”. Proceeding ofthe 44th ICHPER.SD. Word Congress, Taipei, Taiwan.
  • A. Farahani, A. (2002), “The Role of Technology in the Development of Sportsand the Health of Society in the Third Millennium and Facing Challenges” Proceedingof the 44th ICHPER.SD. Word Congress Taipei, Taiwan.
  • A. Farahani, A. (2003), “Physical Injuries in Martial Sports: Ways toInjuries Reduction” Proceeding of the 4th ICHER.SD, Asia Congress, Bangkok,Thailand.
  • A. Farahani, A. (2003), “Educational Technology: Opportunity for or Menace toSport University”. Proceeding of the 11th International Congress on PhysicalEducation & Sport, Komotini, Greece.
  • A. Farahani, A. (2004), “Paradigm of Benefiting from Interactive Media inEducation
  • and Learning of Children Movement skills”, Proceeding of the 45 th. ICHPER.SDWord Congress,
  • A. Farahani, A. (2006), “Transferring from Book – based EducationalEnvironment to Interactive Education in Iran Case”, Proceeding of IT 2004Conference: Pioneers in a New Age. T oronto, Canada.
  • A. Farahani, A. (2006), “Paradigm of Benefiting from interactive media inEducation and learning of children movement Skills” Proceeding of the 13thInternational Congress on Physical Education & Sport, Komotini, Greece
  • A. Farahani, A. (2007), “A Comparison Between Educational Self-concept andEntrance Behavior of Humanities Students in Distance and Conventional EducationSystems of Iran” . Proceeding of the 21st AAOU .Kuala Lampur .Malaysia
  • A. Farahani, A.Saiiari,A.nazem,H (2007), “The effect of anaerobic swimmingversus aerobic running on triglyceride cholesterol and lipoproteins profiles inobese adolescents”. CAZZETTA MEDICA ITALIANA-VOL.176, No 1
  • A. Farahani, A. Shakib M. (2009), “A Survey on Some Skeletal Disorders andProportionality of Anthropometric Features to School Furniture Dimensions inPrimary Students”, World Journal of Sport Sciences 2 (4): 266-271,
  • A. Farahani, Abdavi (2009), “Effective management to voluntaries in sport,4th Asia Pacific Conference on exercise and sports science (APCESS) and 8thInternational sport science Conference (ISSC) Malaysia.

  همایش های داخلی

  • فراهانی، ا. (1369) شیوع صدمات در رشته‌هایمختلف ورزشی،اولین کنگره ملی تربی بدنی، سازمان تربیت بدنی

  • فراهانی، ا. (1379) تأثیر خودآموزی ومطالعه مستقل در یادگیری دروس تربیت‌بدنی، دانشگاه گیلان

  • خداداد، ف. فراهانی، ا. (1380) بررسینحوه توزیع مراکز دانشجویان و رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام‌نور در سطح کشور، دومینکنفرانس آموزش باز و از راه دور، دانشگاه پیام نور

  • فراهانی، ا. (1380) نقش خودآموزی و مطالعهمستقل در یادگیری درسهای تربیت بدنی، دومین کنفرانس آموزش باز واز راه دور، دانشگاهپیام نور

  • فراهانی، ا. (1380) فناوری آموزشی درتربیت‌بدنی و چالشهای فرارو، دومین کنگره بین المللی تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس

  • فراهانی، ا. موسوی راد،ط. (1384) ناهنجاریهایاسکلتی در دانش‏آموزان پسر سه تیپ بدنی، دانشگاه پیام نور

  • فراهانی، ا. عبدوی، ف. (1384) نقش پایگاههایقهرمانی در توسعه ورزش کشور، اولین کنگره ملی و بین¬المللی مدیریت ورزشی، سازمان تربیت¬بدنی-دانشگاه اصفهان، اسفند84

  • نادریان ،م. جعفری،ع. فراهانی، ا.(1384) ارزیابی مهارت مورد نیاز مدیران عملیاتی شاغل در سازمان تربیت¬بدنی، ارائه شدهدر پنجمین همایش بین¬المللی تربیت¬بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، اسفند84

  • فراهانی، ا. شهرکی، م. (1385) ورزش¬هایبومی- محلی سیستان و بلوچستان، ارائه¬شده در هم¬اندیشی بین¬المللی تاریخ ورزش ایران،آکادمی المپیک، آبان 85

  • فراهانی، ا. اقدسی،م. جمالی، ع.(1385) میزان بهره‌برداری از اماکن و تاسیسات ورزشی استان آذربایجان شرقی و ارائه پیشنهاداتکاربردی برای استفاده بهینه، هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز،اسفند 85

  • محمدپور، ح. فراهانی، ا. اقدسی، م.(1385) بررسی امکانات و وسایل آزمایشگاهی و نحوه بهره‌برداری از آن دردانشکده‌ها وگروههای تربیت بدنی، هفتمین همایش ملی تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه تبریز، اسفند85

  • فرجی،غ. فراهانی،ا. (1385) ارتباط بینرضایت شغلی با برخی خصوصیات فردی دبیران تربیت بدنی شهر تهران چهارمین همایش علمی دانشجوییتربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه الزهرا، آذر 85

  • حسینی، ح. فراهانی، ا. (1386) بررسی وضعیتدرس تربیت بدنی در مدارس شهر یزد، پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه مازندران، آذر 86

  • سیاری، ع. فراهانی، ا. (1386) بررسی اثرهشت هفته تمرین اصلاحی ساختاری بر شاخص‌های اسپیرومتری دانشجویان مبتلا به کیفوز دانشگاهآزاد اسلامی واحد آبادان، پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران،آذر 86

  • آیرم،م. فراهانی،ا. هنری،ح. (1386) بررسیمیزان آگاهی دانشجویان تربیت بدنی از تجهیزات فنی،تاسیسات،اماکن ،وسایل ورزشی و نحوهبهره برداری از آن ،پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران،آذر 86

  • فراهانی،ا. فرجی،غ. عظیم زاده،م. باقری،س.(1386) تعیین رابطه متغیرهای جمعیت شناختی با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی. ششمینهمایش بین المللی، پژوهشکده تربیت بدنی، کیش، اسفند 86

  • خلیفه سلطانی، هنری، فراهانی (1386) بررسیارتباط ساختار سازمانی و کار آفرینی سازمانی مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی ایران،ششمین همایش بین المللی،پژوهشکده تربیت بدنی، کیش، اسفنند 1386

  • نظری، فراهانی، هنری. (1387) بررسی رابطهبین نوآوری وبهره وری در ورزش همایش ملی مدیریت ورزشی (آکادمی ملی المپیک)

  • زیتونلی، هنری، فراهانی. (1387) ارتباطتوسعه توریسم ورزشی با اوقات فراغت همایش ملی مدیریت ورزشی (آکادمی ملی المپیک)

  • شکیب، فراهانی، آقایاری. (1388) بررسیشیوع ناهنجاری‌های اسکلتی، ویژگیهای آنتروپومتریکی و تناسب میز و صندلی دانش‌آموزان

  • همایش ملی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی،دانشگاه شهید باهنر کرمان 1388

  • علیزاده، شعبانی، فراهانی (1388) مقایسهاثر بخشی رفتار مربیان والیبال با سایر رشته های منتخب شرکت کننده در اولین دوره المپیاد،همایش توسعه علمی والیبال، دانشگاه اراک، بهمن 1388

  • فراهانی، رضائی، خاصه. (1388) تولیداتعلمی ایران در رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی پژوهشکدهتربیت بدنی،تهران اسفند 88

  • فراهانی (1388) وضعیت مشارکت ورزشی بانوانمعلم با تاکید بر متغیر های تسیل کننده وبازدارنده. هفتمین همایش بین المللی تربیتبدنی، پژوهشکده تربیت بدنی،تهران اسفند 88

  • فرخی، فراهانی، اقاسی (1388) بررسی ارتباطبین ابعاد کمال گرائی و حالات خلقی قبل از رقابت ورزشکاران تیمی وانفرادی هفتمین همایشبین المللی تربیت بدنی، پژوهشکده تربیت بدنی،تهران اسفند 88

  • فراهانی، غفرانی، حیدری (1388) بررسیرابطه بین عوامل روانشناختی توانمند سازی با مدیریت دانش کارکنان تربیت بدنی، هفتمینهمایش بین المللی تربیت بدنی، پژوهشکده تربیت بدنی، تهران اسفند 88

  • حسین زاده، فراهانی، نظری، اعلمی(1388) ارتباط بین مولفه های نوآوری و بهره وری نیروی انسانی در ورزش، سومین کنگرهملی مدیریت ورزشی،دانشگاه شهرکرد، آبان 88

  • فاروقی، رجبی، فراهانی، آقایاری،جلولی.(1389) بررسی تاثیر تمرینات پیلاتز برشدت درد وضخامت اولتراسونینگ عضله عرضی شکم درزنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی. بیست و یکمین کنگره فیزیوتراپی ایران. اردیبهشت1389 تهران. انجمن فیزیوتراپی ایران

  • زیتونی، اسدی، فراهانی، هنری (1389) نقشرویدادهای ورزشی در براندسازی مقاصد گردشگری، اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانیو ایروبیک، فدراسیون آمادگی جسمانی، سازمان تربیت بدنی، بهمن 89

  • کاشف، فراهانی، طهماسبی، (1390) ارتباطبین فضاهای ورزشی و آمادگی جسمانی دختران شهر تهران همایش ملی تفریحات ورزشی- شهرداریتهران، دانشگاه شهید بهشتی، آذر 90

  • فراهانی، هنری، قلی زاده (1390) تحلیلمحتوای مطبوعات ورزشی با رویکردی بر ورزش همگانی. همایش ملی تقریحات ورزشی، شهرداریتهران، دانشگاه شهید بهشتی، آذر 90

  • اقدسی، فراهانی، مظاهر (1390) شهروندانتبریزی با کدام انگیزه در ورزش صبحگاهی شرکت می کنند. همایش ملی تقریحات ورزشی، شهرداریتهران، دانشگاه شهید بهشتی، آذر 90

  • فراهانی، جلالی، چمن پیرا (1390) بررسیفعالیت های بدنی سالمندان شهر تهران و میزان رضایت ایشان از امکانات ورزشی شهردای،شهرداری تهران، دانشگاه شهید بهشتی، آذر 90

  • گودرزی، فراهانی (1390) اوقات فراغت اعضایهیات علمی دانشگاه پیام نور با تاکید بر فعالیت های ورزشی، اولین کنگره سراسری سلامتدانشگاه ها، 15- 14 دی ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  • سراج، اسد، فراهانی (1390) اثر تمریناتپیلاتس بر روی ترکیب بدنی و انعطاف پذیری زنان غیر ورزشکار. پانزدهمین کنگره سراسریسالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگتوز ایران، 25- 23 آذر

  • رئیس سادات، فراهانی (1390) حیدری، تاثیرتمرینات تقویتی اکستانور پشت بر کیفیت زندگی در زنان مبتلا به پوکی استخوان. پانزدهمینکنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگتوز ایران، 25- 23 آذر

  • پروین، هنری، فراهانی (1390) تدوین شاخصارزیابی مدیریت در فدراسیون های ورزشی. ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی،24 و 25 آذر 1390

  • یارقلی، غفوری، فراهانی (1390) نقش تماشایمسابقات ورزشی روی فعالیت بدنی تماشاگران و ارتباط آن با امکانات و تجهیزات ورزشی.ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 24 و 25 آذر

  • گودرزی، فراهانی، گودرزی (1391) برنامهراهبردی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، سومین همایش بین المللی تربیت بدنیپژوهشگاه تربیت بدنی، تهران

  • محمودوند، قاسمی، فراهانی (1391) بررسیمیزان پوشش استعدادهای ورزشی در شبکه های صدای سراسری ایران، دومین همایش استعدادیابیورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی

  • کاشف، فراهانی، شایان، (1391) رابطه نحوهگذارن اوقات فراغت با آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه- اولین همایش ملیاسلام و آموزش علوم. دانشگاه شهید رجایی

  • طهماسبی، کاشف، فراهانی، (1391) ارتباطبین فضاهای ورزشی هنرستانهای تربیت بدنی دخترانه شهر تهران با آمادگی جسمانی آنها-اولین همایش اسلام و آموزش علوم، دانشگاه شهید رجایی

  • فراهانی، اصغری (1392) تدوین مدل ارتباطیهوش سازمانی و سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان ایران، اولین همایش ملی کاربردمدیریت ورزشی، 21 و 22 اردیبهشت 92

  • کرمی، فراهانی، کشاورز (1392) رابطه عواملانگیزشی با فرسودگی شغلی در معلمان تربیت بدنی زن شهرکرد، اولین همایش ملی کاربرد مدیریتورزشی، 21 و 22 اردیبهشت 92، گرمسار

  • کشاورز، فراهانی، خسروی فر (1392) مقایسهکیفیت زندگی زنان شرکت کننده و غیرشرکت کننده در ورزش های همگانی شهرستان سرپل ذهاب،اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی، 21 و 22 اردیبهشت 92

  • شاکرمی، قاسمی، فراهانی (1392) تحلیلمحتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تاکید بر مولفه ها و رشته های ورزشی، اولینهمایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی، 21 و 22 اردیبهشت 92

  • فراهانی، کشاورز، عزیزیان کهن (1392)مقایسه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی دولتیو آزاد ایران، اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی، 21 و 22 اردیبهشت 92

  • فراهانی، قاسمی، هنری، خدادادی(1392) مدل سازی ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار (FBBE)باشگاه های فوتبال ایران، اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی، 21 و 22 اردیبهشت92

  • گودرزی، فراهانی، عباس آبادی (1392) تاثیرورزش بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی شهر دماوند، اولین همایش ملی کاربرد مدیریتورزشی، 21 و 22 اردیبهشت 92

  • کرمی، فراهانی، کشاورز (1392) رابطه عواملانگیزشی با فرسودگی شغلی بر رفتار معلمان تربیت بدنی شهرکرد، سومین کنفرانس بین المللیعلوم رفتاری، 9 اسفند 92

  • فراهانی، قربانی (1392) تحلیل اثر عواملاجتماعی بر اشتغال فارغ التحصیلان کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه های دولتیو غیردولتی، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان،31 اردیبهشت و 1 خرداد 93

  • کشاورز، فراهانی، احمدی (1392) بررسیتاثیر فعالیت های بدنی بر میزان افسردگی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی پسران غیرورزشکارمقطع متوسطه، اولین همایش ملی کاربرد مدیریت ورزشی، 21 و 22 اسفندماه 92

  • فراهانی، اسلامی، خادم زاده مداح(1393) شناسایی میزان گرایش به ورزش همگانی در کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز وارتباط آن با ویژگی های فرهنگی- اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیامنور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93

  • فراهانی، قربانی، صباغ (1393) تاثیر رضایتشغلی بر تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی شمال استان فارس – اولین همایش ملی تربیت بدنیو علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93

  • فراهانی، قربانی قهفرخی (1393) تحلیلاثر سرمایه گذاری دولت بر اشتغال فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاههای دولتی و غیردولتی- اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان-دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93

  • فراهانی، قاسمی، محمدی (1393) بررسی عواملمحیطی موثر بر مهارت کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی – اولینهمایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و1 خرداد 93

  • کرمی، فراهانی، کشاورز، شاکرمی، محمدی(1393) رابطه انگیزش شغلی با احساس عدم موفقیت فردی در معلمان تربیت بدنی – اولین همایشملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد93

  • کرمی، فراهانی، کشاورز، شاکرمی، محمدی(1393) رابطه انگیزش شغلی با احساس عدم موفقیت فردی در معلمان تربیت بدنی، اولین همایشملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان

  • عباسی مقدم، اسد، فراهانی (1393) تاثیر8 هفته تمرینات هوازی بر تغییرات سطح بتا اندوفین معتادین مرد در حال بهبودی شهرستانخرم آباد، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان،31 اردیبهشت و 1 خرداد 93

  • اسلام دوست، فراهانی، نجفی (1393) بررسیرابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، اولینهمایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و1 خرداد 93

  • سلطانی، فراهانی، بسطامی (1393) رابطهفرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام، اولینهمایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و1 خرداد 93

  • حسینی، فراهانی (1393) طراحی الگوی تضمینکیفیت آموزش تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93

  • طهماسبی، کاشف، فراهانی (1393) مقایسهآمادگی جسمانی دختران هنرستان های تربیت بدنی شهر تهران، اولین همایش ملی تربیت بدنیو علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93

  • نوروزی، فراهانی، کشاورز (1393) مقایسهسلامت عمومی معلمان فعال و غیرفعال حرکتی آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری، اولین همایشملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد93

  • رحمانی، فراهانی، شعبانی مقدم، رحمانیتبار (1393) رابطه بین مشارکت در برنامه ریزی و هدف گذاری با مقاومت کارکنان در برابرتغییر در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علومورزشی دانشگاه پیام نور لرستان- دلفان، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 93

  • زارع،فراهانی،حسینی (1394)عوامل موثربر رضایتمندی مشتریان زن استخرهای سرپوشیده خصوصی منطقه غرب تهران، دومین همایش ملیمدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی – همدان، شهریور

  • حسینی،فراهانی،مرادی(1394)دیدگاه مربیاندر خصوص طرح جامع آموزش شنای مدارس شهر تبریز در سال تحصیلی 92-91، دومین همایش ملیمدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی – همدان، شهریور

  • خضری نژاد قرائی، نصیرزاده، فراهانی(1394)تدوین شاخص های ارزیابی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان بر اساس روش کارتامتیازی متوازن، دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی – همدان، شهریور


  کتاب

  فراهانی ، آقایاری  روشی برای زندگی بهتر*   ترجمه    دانشگاه پیام نور    1376

  فراهانی  حركات اصلاحی**          تالیف چاپدوم با تجدیدنظر دانشگاه پیام نور    1380

  فراهانی  تربیت‌بدنی عمومی 2          تالیفچاپ نوزدهم با تجدیدنظر        دانشگاه پیامنور    1380

  (بیش از400هزار نسخه)

  فراهانی  كمكهای اولیه        تالیف چاپ‏دوم ‏همراه با تجدید نظر    دانشگاه پیام نور    1381

  فراهانی ، شجاع الدین         آناتومی حركتی و تواناییهای ورزشی ترجمه چاپ سوم   دانشگاهپیام نور    1381

  علی محمدی، فراهانی ، آقایاری         زبان تخصصی تربیت‌بدنی  تألیف چاپ دهم     دانشگاهپیام نور    1392- 1381

  چاپ پنجم (1385) با تیراژ بیش از30 هزارنسخه

     


  ابراهیم زاده، فراهانی ، سرمدی          چگونه تحقیق كنیم؟ ترجمه چاپ پنجم    دانشگاهپیام نور     1390-1383

  فراهانی   تربیت بدنی عمومی 1         تألیفچاپ سیزدهم دانشگاه پیام نور     1383

  (با تیراژ 250 ‏هزار نسخه)

  فراهانی ، آقایاری   آمادگی جسمانی برای زندگی سالم        ترجمه چاپ ششم    دانشگاه پیام نور     1384

  فراهانی   حركت شناسی       تالیف      دانشگاه پیام نور     1384

  فراهانی   مدیریت و برنامه‏ریزی در تربیت بدنی  تألیفچاپ پنجم     دانشگاه پیام نور     1385

  فراهانی و همكاران مهارتهای زندگی    تألیف(گروهی) چاپ هشتم    دانشگاه پیام نور     1385

  فراهانی   نمونه سوالات كارشناسی ارشد حركت شناسی     تالیف      بامدادکتاب            1386

  فراهانی   نمونه سوالات كارشناسی ارشد حركات اصلاحی و تغذیه    تالیف      بامدادکتاب           1386

  فراهانی   سازماندهی و مدیریت ورزش ترجمهچاپ ششم    دانشگاه پیام نور     1389

  فراهانی   روش تحقیق در تربیت بدنی  ترجمهچاپ سوم    دانشگاه پیام نور     1387

  فراهانی ، سیاری    اصول آموزش بسكتبال        تالیف چاپ چهارم   دانشگاهپیام نور     1392- 1387

  فراهانی ، شعبانی مقدم         کمر درد (پیشگیری و درمان)            تالیف چاپ دوم      کاشفان    1387

  فراهانی ، آقایاری   زبان انگلیسی تربت بدنی      تالیف      دانشگاه پیام نور     1387

  فراهانی ، شعبانی مقدم         حرکت درمانی       تالیف چاپ دوم      حتمی     1388

  کشاورز، فراهانی   مدیریت سازمانهای ورزشی   تالیف چاپ چهارم   انجمن تربیتبدنی  1388

  فراهانی   مجموعه سئولات آناتومی و فیزیولوژی            تالیف      بامداد کتاب           1388

  فراهانی ، شعبانی مقدم         قواعد پژوهشگری با تاکید بر پایان نامه نویسی    تالیف چاپ دوم      پژوهشگاه تربیت بدنی         1390-1388

  فراهانی ، شهركی   ورزش های بومی- محلی سیستان و بلوچستان     تالیف      جهاددانشگاهی      1388

  فراهانی   مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی تالیف-چاپ اول (تجدیدنظر شده)        دانشگاه پیامنور     1388

  فراهانی ، شعبانی مقدم         آمادگی جسمانی و تندرستی    تالیف چاپ سوم     اندیشه های حقوقی  1389

  فراهانی ، شعبانی مقدم         ورزش برای کودکان و نونهالان         تالیف چاپ سوم     اندیشه های حقوقی  1391-1389

  فراهانی و همكاران آمار، پژوهشگری و تحقیق    تالیف (گروهی)     پژوهشگاه تربیتبدنی         1390

  فراهانی و رضایی صوفی     مدیریت پژوهش     تالیف چاپ دوم      پژوهشگاهتربیت بدنی         1390

  فراهانی ، نصیرزاده، وطن دوست       حقوق ورزشی       تالیف چاپ دوم      پژوهشگاهتربیت بدنی         1391

  فراهانی، باورساد   روش های تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی            ترجمه – چاپ سوم حتمی     1391

  هادوی، فراهانی ، ایزدی      اندازه گیری سنجش وارزشیابی در تربیت بدنی    تالیف چاپ سوم     پژوهشگاه تربیت بدنی         1391

  آقایاری، فراهانی    اصول بیو مکانیک و تحلیل حرکت     ترجمه چاپ دوم     حتمی     1391

  فراهانی ، اسلامی   پایگاه های اطلاعات علمی در تربیت بدنی         تالیف زیرچاپ       حتمی     در دست چاپ

  فراهانی ، سرتیپی، زنگنه     مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی           ترجمه    حتمی     1392

  فراهانی ، نصیرزاده            کار آفرینی در ورزش          تالیف چاپ دوم      انجمن مدیریت ورزشی        1392

  قاسمی، فراهانی     تئوری های سازمان و مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشی  تالیف      دانشگاهپیام نور     1393

  قاسمی، فراهانی     مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی      تالیف      دانشگاه پیام نور     1393

  فراهانی،اسد،سراجی            اصول مقدماتی فعالیت های بدنی         تالیف      علمو حرکت        1393

  آقایاری،فراهانی،امینی         آشنایی با آسیب های ورزشی  تالیف      دانشگاهپیام نور     1394

  امینی،فراهانی،آقایاری         بیومکانیک ورزشی (اصول و مفاهیم)  تالیف      دانشگاهپیام نور     1394

  فراهانی، قربانی     بازاریابی ورزشی   تالیف      دانشگاه پیام نور     1394

  شعبانی مقدم، فراهانی          سیاست و روابط بین الملل در ورزش   تالیف      جهاددانشگاهی      1394

  فراهانی،شعبانی مقدم           مدیریت زیست محیطی در ورزش       تالیف      حتمی  1395

      

  طرح تحقیقاتی

  وقوع صدمات در دوازده رشته ورزشی در ایران،‌سازمان تربیت‌بدنی (1369) *          

  بررسی هزینه‌های اقتصادی آموزش دروس عملیتربیت‌بدنی در سیستم آموزش راه و مقایسة آن با آموزش حضوری، دانشگاه پیام‌نور(1370).       *           

  بررسی هزینه‌ها، كیفیت آموزشی و سطح یادداریدانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه پیام‌نور، و مقایسه آن با دانشگاههای حضوری دانشگاه پیام‌نور(1379)            *          

  مقایسه‏ عملكرد تحصیلی ‏دانشجویان ‏تربیت‌بدنینظام آموزش‏راه ‏‏‏‏‏‏‏د‏ور با حضوری ‏‏‏و ارائه الگوی ‏‏‏‏برنامه‌ریزی آموزشی(1380)   *          

  مقایسه سطح خودپنداره تحصیلی و رفتار ورودیدانشجویان دانشکده علوم انسانی در سه رشته منتخب دانشگاه پیام نور با دانشگاه های حضوری،دانشگاه پیام‌نور، (پائیز 1385)        *          

  طرح جامع توسعه دانشگاه پیام¬نور- (افزایشظرفیت پذیرش دانشجو)، دانشگاه پیام‌نور (1385)   *          

  انطباق برنامه درسی دوره کارشناسی ارشدتربیت بدنی با مهارت های کار آفرینی از دید گاه دانشجویان و کار فرمایان (1388)   *          

  تقاضا محوری در پژوهش های تربیت بدنی باتاکید بر رساله های دکتری،پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (1389)            *           

  رابطه عادات استراحتی و ناهنجاری های اسکلتیدر ایرانیان میانسال استان های منتخب کشور، دانشگاه پیام نور (1389)         *          

  ارزیابی درونی گروه تربیت بدنی،دانشگاهپیام نور (1390)

  بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزشی دورهکارشناسی ارشد آموزش محیط زیست از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور (1391)           دکتر سیدمحمد شبیری    *

  سیر تحول و تاریخ ورزش دانشجویی جمهوریاسلامی ایران (1391)           دکتر مهرزاد حمیدی            *

  بررسی تعهد حرفه ای و سازمانی اعضای هیاتعلمی دانشکدهای تربیت بدنی دانشگاههای ایران (1388)    دکتر حسین پورسلطانی

 • سردبیری یا هیاتتحریریه

  فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی          سردبیر و عضو هیات تحریه از سال 1391 و تاکنون ادامه دارد

  نشریه مطالعات مدیریت ورزشی (وزارت علوم)  سر دبیر  ازسال 1388 لغایت 1390

  نشریه پژوهش درعلوم ورزشی          عضو هیأت تحریریه           از سال 1385 لغایت 1390

  فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی(وزارت علوم)   سردبیر   از 1390 لغایت 93

  فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی(وزارت علوم)   عضو هیأت تحریریه           از 1390 و تاکنون ادامه دارد

  نشریه علمی پژوهشی مدیریت ورزشی و علومحرکتی (دانشگاه بوعلی همدان) عضو هیات تحریریه           از سال 1390 و تاکنون ادامه دارد

  فصلنامه مدیریت ورزشی (دانشگاه تهران)         عضو هیات تحریریه           از سال 1390 و تاکنون ادامه دارد

  فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت ورزشی        عضو هیات تحریریه           از سال 1391 و تاکنون ادامه دارد