حامد حاجی سلطانی

  • مدرک تحصیلی: مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه علوم و تحقیقات
  • ایمیل:
  • تلفن: 02334521592

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه تا پنجشنبه


  • لیسانس برق الکترونیک دانشگاه آزاد علوم تحقیقات 1384-1388

  • کارشناس آزمایشگاه های برق والکترونیک دانشگاه ایوانکی از سال 91

    کارشناس گروه مهندسی برق ومهندسی پزشکی دانشگاه ایوانکی از سال 96

    مدرس دروس عملی -آزمایشگاهی برق والکترونیک(آزمدار-آز الکترونیک-آزاندازه گیری-آفیزیک2وکلیه دروس ازمایشگاهی)