رضا صادقی دودران

 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:


  • دکتری 

  مهندسی عمران- مهندسیآب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس

  ·        کارشناسی ارشد

  مهندسی عمران-سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس

  ·        کارشناسی

         مهندسیعمران- گرایش خاک و پی، دانشگاه تبریز •      همکاری با شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس. فعالیت‌های انجام شده در این مدتبه شرح زیر می‌باشد:

  طراحی سازه‌ای حوضچه‌های شیرآلات خطوط اصلی واحد عمرانی سوم خدآفرین

     تهیه پلان پروفیل خطوط لوله اصلی واحد عمرانی سوم خدآفرین

  تهیه آلبوم نقشه‌های شبکه اصلی واحد عمرانی سوم خدآفرین

  برآورد لوازم و تجهیزات مورد نیاز شبکه اصلی واحد عمرانی سوم خدآفرین

  طراحی سازه‌ای ایستگاه پمپاژ اراضی 5000هکتاری واحد عمرانی سوم خدآفرین و مدلسازی آن با استفاده از نرم افزار SAP

     طراحی هیدرولیکیمزارع آبیاری قطره‌ای واحد عمرانی سوم خدآفرین

  انجام طرح تحقیقاتیبا عنوان: بررسی و تدقیق مبانی طراحی هیدرولیکی تونل‌های انتقال آب ایران

  انجام طرح تحقیقاتی با عنوان: ساخت و راه‌اندازیدستگاه تعیین دبی جریان، برای مدیریت منابع آب ایران

 • 1-     رضا صادقی دودران، سیدعلی اکبر صالحینیشابوری، سید حسین مهاجری" مطالعه آزمایشگاهی آستانه حرکت سنگدانه‌ها ونواحی مستعد خرابی آبشکن توده سنگی دافع در شرایط مستغرق". مجله علمی پژوهشی تحقیقاتآب و خاک ایران. دوره 49، شماره 1، فروردین و اردیبهشت1397، صفحه 181-193.

  2-     مصطفی نبی پور؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ رضا صادقیدودران؛ امیررضا زراتی؛ سید حسین مهاجری؛ محمد ضابطیان " بررسیآزمایشگاهی دقت سرعت‌سنج صوتی جانب‌نگر در میدان جریان آشفته". مجله علمیپژوهشی مکانیک مدرس. دوره 18، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 406-412.

  3-     رضا صادقی دودران؛ سید علی اکبر صالحینیشابوری؛ مصطفی نبی پور؛ سید حسین مهاجری؛ امیررضا زراتی. " بررسی اثر حضورفیزیکی دستگاه سرعت­سنج صوتی جانب­نگر (ADV) در میدان جریان آشفته در کانال مرکب" . مجله علمی پژوهشی مکانیک مدرس، پذیرششده در فروردین 1398.

  4-     رضا صادقی دودران، سیدعلی اکبر صالحینیشابوری، سیدحسین مهاجری ، رامین صادقی دودران. "مطالعه آزمایشگاهی تاثیرپارامترهای مختلف بر آستانه حرکت آبشکن توده سنگی دافع در شرایط مستغرق".شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران. دانشگاهمحقق اردبیلی، 1396.

  5-     رضا صادقی دودران، سیدعلی اکبر صالحینیشابوری، سیدحسین مهاجری. "بررسی اثر حضور تک ساقه پوشش گیاهی صلب بر ساختارجریان در کانال مرکب". هفدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران. دانشگاهشهرکرد، 1397.

  6-      رضا صادقی دودران، سیدعلی اکبر صالحینیشابوری،" بررسی تاثیر برخی پارامترها بر روی آستانه حرکت آبشکن توده سنگی مستغرق دافع. " اولینهمایش ملی سازهای آبی و آبیاری، انجمن آبیاری و زهکشی ایران-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- 17 بهمن 1392.

  7-     مهرانکاشفی سوها، رضا صادقی دودران، سیدعلی اکبر صالحینیشابوری،"بررسی تاثیر نوع آبشکن (جاذب و دافع)برروی آستانه حرکتآبشکن توده سنگی مستغرق." اولین همایش ملی سازهایآبی و آبیاری، انجمنآبیاری و زهکشی ایران- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- 17 بهمن 1392.

  8-     H.hagnazar,R.sadeghi,S.A.A.salehineyshabouri,M.ghodsian,"Experimental study on effect of grain size onfailure process of rubble mound spur-dike under submerged conditions". River Flow 2014, Lausanne.

 • کسب رتبه برتر (جزو 10%) و عضو استعدادهای درخشان در بین ورودی‌های سال1387 مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز

  کسب پذیرش بدون کنکور از دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای ورود بهدوره کارشناسی ارشد- گرایش مهندسی آب

  کسب رتبه اول در بین ورودی‌ها سال 1391  مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

  کسب رتبه چهار کشوری در آزمونسراسری ورودی دکتری سال 1393

  کسب پذیرش از دانشگاه تهران برایورود به مقطع دکتری گرایش سازه‌های هیدرولیکی

  کسب رتبه اول در بین ورودی‌هاسال 1393  مقطع دکتری گرایش سازه هایهیدرولیکی و دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

  کسب رتبه اول در آزمون جامعدانشجویان دکتری ورودی 1393 دانشگاه تربیت مدرس

  عضو انجمن هیدرولیک ایران

  عضو بنیاد ملینخبگان

  ثبت اختراع دستگاه سرعت سنج تصویری ذرات(PIV) برای برداشت میدان جریان در کانال‌های باز با شماره ثبت 92896.

  ثبت اختراع دستگاه  تعیین دبی جریان بااستفاده از پردازش تصاویر

  ثبت اختراع دستگاه سرعت سنج تصویری ذرات(PIV) برای برداشت میدان جریان در کانال‌های باز با شماره ثبت 92896.

  ثبت اختراع دستگاه  تعیین دبی جریان بااستفاده از پردازش تصاویر