مجتبی شایان نیا

 • مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری از دانشگاه UITM
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: m.shayanniya@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

دوشنبه - پنجشنبه


 • دیپلم حسابداری
  ﮔﺮاﯾﺶ: ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ/ﻣﺪرﺳﻪ: ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای
  1378-1380
  ﻣﻌﺪل : 18
   
  ﮐﺎرداﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری
  ﮔﺮاﯾﺶ: ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ/داﻧﺸﮕﺎه: آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻓﻨﯽ
  1381-1383
  ﻣﻌﺪل : 15

  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری
  ﮔﺮاﯾﺶ: ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻮﺳﺴﻪ/داﻧﺸﮕﺎه: داﻧﺸﮕﺎه ازاد
  1383-1385
  ﻣﻌﺪل : 16

  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری
  ﮔﺮاﯾﺶ: ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ/داﻧﺸﮕﺎه: داﻧﺸﮕﺎه ازاد
  1385-1388
  ﻣﻌﺪل : 16

  دﮐﺘﺮی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮔﺮاﯾﺶ: ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ/داﻧﺸﮕﺎه: UiTM
  1391-1395
  ﻣﻌﺪل : 19.75


 • ﮐﻤﮏ ﺣﺴﺎﺑﺪار
  ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ: ﮐﺎراﻣﻮز ﺗﯿﺮ 1380- دی 1380
  رزوﻣﻪ ﺳﺎزی و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی
  وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت و ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق ودﺳﺘﻤﺰد، ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب و ﻏﯿﺮه ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

  ﺣﺴﺎﺑﺪار
  ﺷﺮﮐﺖ: ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮوردﯾﻦ 1385- ﻣﻬﺮ 1388
  ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺮدازش ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
  ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ، درآﻣﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺳﺎیر اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺻﻮرت ﻫﺎی ﺳﻮد و زﯾﺎن و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
  ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روﻧﺪ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
  ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ

  ﮔﺰارش اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

  ﮐﻤﮏ ﺣﺴﺎﺑﺮس
  ﻣﻮﺳﺴﻪ: ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰ
  1386- 1387

  بررﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺒﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر و ارﻗﺎم – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاران و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﮔﺰارش ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎ و ﻣﺸﮑﻞ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

  ﻣﺪرس
  داﻧﺸﮕﺎه: داﻧﺸﮕﺎه ازاد ﺷﺎﻫﺮود
  1395- 1398
  ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
  ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

  ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮا راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از 50 ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ ارﺷﺪ

  ﻣﺪرس
  آﻣﻮزﺷﮕﺎه: ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪ
  ﻣﻬﺮ 1398- ﺑﻬﻤﻦ 1398

  ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ارﺷﺪ وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﺻﻮرﺗﻬﺎی  ﻣﺎﻟﯽ

   ﻣﺪرس زﺑﺎن
  ﻣﻮﺳﺴﻪ: ﺳﺨﻨﻮران ﻓﺮوردﯾﻦ 1395- ﻣﻬﺮ 1398

  ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺸﺮده زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (ielts)

  ﻣﺪرس
  آﻏﺎز ﻫﻤﮑﺎری از 1398
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﺪرس زﺑﺎن university medipol  ﻣﺪت  دو ﺗﺮم  در
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ

 • Understanding Earnings Management: A Review of the Motives, Techniques and Their Consequences
  ناشر:Journal of Financial Reporting & Accounting
  تاریخ : 1393

  لینک مربوطه:arionline.uitm.edu.my/ojs/index.php/MAR/article/view/488


  How Efficient Ownership Structure Monitors Income Manipulation Evidence of Real Earnings Management among Malaysian Firms
  ناشر: The Journal of Financial Reporting & Accounting

  ﺗﺎرﯾﺦ: 1395

  با بیش از 200 citation در طول 2 سال
  لینک مربوطه:
  www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0275531916303440

   

  Financial Distress and Real Activities Management: Analysis on the Pn17 Companies
  ناشر: sciencedirect

  ﺗﺎرﯾﺦ: 1398

  ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

  future cash flow, earning management and bankruptcy

  ﺗﺎرﯾﺦ: 1390

  ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ: ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ آﺗﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ

  Real earnings management, financial distress and corporate governance

  ﺗﺎرﯾﺦ: 1395

  ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﻼم واﻗﻌﯽ ﺳﻮد، ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ
  لینک مربوطه:www.uitm.edu.my/index.php/en
      ﭘﺮوژهﻫﺎ


  Fraud and money laundering risk among income tax payers in Malaysia

  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ / درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه: Huang Choo Ching  Professor

  ﺗﺎرﯾﺦ: 1393

  ﻣﻮﺿﻮع: ﺧﻄﺮ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن.

  Money laundering costs in Malaysia

  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ  / درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه:  Sanusi Mohd Zuraidah Professor

  ﺗﺎرﯾﺦ: 1395

  ﻣﻮﺿﻮع: ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ در ﻣﺎﻟﺰی

    

 • دوره ﻫﺎ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ

  Eviewsٍٍ
  ﻣﻮﺳﺴﻪ: داﻧﺸﮕﺎه UiTM ﺗﺎرﯾﺦ: ﺷﻬﺮﯾﻮر 1392

  IELTS
  ﻣﻮﺳﺴﻪ: ELS ﺗﺎرﯾﺦ: ﻓﺮوردﯾﻦ 1390

  ﺳﭙﯿﺪار ﺳﯿﺴﺘﻢ
  ﻣﻮﺳﺴﻪ: ﺗﻬﺮان راﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ: ﻓﺮوردﯾﻦ 1389
   
  SPSS
  ﻣﻮﺳﺴﻪ: داﻧﺸﮕﺎه TM ﺗﺎرﯾﺦ: ﻓﺮوردﯾﻦ  1393
   
  ﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ
  ﻣﻮﺳﺴﻪ: ﺗﻬﺮان راﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ: ﻓﺮوردﯾﻦ 1389


  اﻓﺘﺨﺎرات

  ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور ﻧﺸﺮﯾﻪ 2017 June AL_Thaqafah. of Journal Global
  ﺗﺎرﯾﺦ: ﺷﻬﺮﯾﻮر 1396

  International Journal of Economics & Management).2018 ﻧﺸﺮﯾﻪ داور ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺷﺪن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
  (IJEM
  ﺗﺎرﯾﺦ: ﻓﺮوردﯾﻦ 1395

  ﺷﺮﮐﺖ و اراﺋﻪ  ﻣﻘﺎﻟﻪ  در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  ﻣﺎﻟﺰی international 5th
  conference on corporate governance
  ﺗﺎرﯾﺦ: 1391

  ﺷﺮﮐﺖ و اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ Australian February Seminar, (UTS) Science & Technology of University
  2015
  ﺗﺎرﯾﺦ: 1394