توحید میرزابابای مستوفی

 • مدرک تحصیلی: دکتری
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: t.m.mostofi@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

پنج‌شنبه


 • کارشناسی

  رشته مهندسی مکانیک - گرایش طراحیجامدات - دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه گیلان

  عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه مقاومت خستگی سازه های T شکل جوش کاری شده و سازه های Tشکل کامپوزیتی

  استاد راهنما: مهندس کتایون محمدی            

   

  کارشناسی ارشد

  رشته مهندسی مکانیک - گرایش طراحیکاربردی - دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه گیلان

  عنوان پایان نامه: بررسی تجربی و تحلیلی تغییر شکل ورق­های مستطیلی تحتبارگذاری هیدرودینامیکی

  استاد راهنمایاول: دکتر هاشم بابایی         استاد راهنمای دوم: دکتر ابوالفضلدرویزه       نمره پایان نامه:75/19

   

  دکتری

  رشته مهندسی مکانیک - گرایش طراحیکاربردی مکانیک جامدات - دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه گیلان

  عنوان رساله: بررسی تجربی و تئوری تغییر شکل بزرگ ورق‌های نازک تقویت‌شده مستطیلیتحت اثر شوک ناشی از انفجار مخلوط گازها

  استاد راهنمایاول: دکتر مجید علی طاولی         استاد راهنمای دوم: دکتر هاشمبابایی       نمره پایان نامه:20

  دوره فرصت مطالعاتی کوتاه مدت در دانشگاه Swinburne University ofTechnology در استرالیا زیر نظر

  Prof. Guoxing Lu (Associate Editor of InternationalJournal of Impact Engineering, Elsevier, IF=3.344)

  Prof. Dong Ruan(Editorial member of International Journal of Impact Engineering, Elsevier,IF=3.344)

 • 1)     بررسی رفتار پلاستیک ورق‌های آلومینیومی تقویت‌شده با روکش پلی‌اوره تحتبارگذاری تحت اثر شوک ناشی از انفجار مخلوط گازها (همکاریبا دانشگاه Texas State University در آمریکا)

  2)     بررسیپاسخ دینامیکی ورق­های دایره­ای تحت بار انفجاری مکرر محلی (همکاری با دانشگاه Texas State University درآمریکا)

  3)     بررسی تجربی، تحلیلی ومدل­سازی ریاضی تغییر شکل پلاستیک ورق‏های دایره­ای و مستطیلی تحت بارگذاری تحتاثر شوک ناشی از انفجار مخلوط گازها

  4)     مدل­سازی تحلیلی و تجربی تغییر شکل پلاستیک ساختارهای چندلایه دایره­ای ومستطیلی تحت بارگذاری انفجاری (همکاری با دانشگاه Swinburne University of Technology دراسترالیا)

  5)     شبیه‌سازیعددی تغییر شکل پلاستیک ورق­های دایره­ای و مستطیلی تک لایه و چندلایه تحتبار انفجاری

  6)     بررسی تجربی، تحلیلی ومدل­سازی ریاضی تغییرشکل ورق تحت ضربه پرتایه صلب

  7)     بررسی تجربی، تحلیلی ومدل­سازی ریاضی تغییرشکل پودرهای فلزی تحت بار ضربه­ای با سرعت پایین و بالا

   

       مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری درزمینه‌های زیر:

  1)      استادمشاور دانشجوی دکتری مجتبی ضیاءشمامی در دانشگاه گیلان (عنوان رساله: بررسی تجربی و مدل‌سازیعددی پاسخ دینامیکی ساختارهای دایره‌ای چندلایه تحت بارگذاری انفجاری مکرر)

  2)      استادمشاور دانشجوی دکتری صدیقه حسین زاده صالحکوه در دانشگاه گیلان (عنوان رساله: بررسی تجربیو شبیه‌سازی عددی فرآیند جوشکاری نقطه‌ای ساختارهای فلزی چندلایه با استفاده ازروش انفجار مخلوط گازها)

  3)      استادراهنمادانشجوی کارشناسی ارشد رضا هوشیار (عنوان پایان­نامه: ارائه اعداد بی­بعد جدیدبرای پیش­بینی سرعت باقی­مانده در ورق­های فلزی تقویت شده با روکش پلیمری تحت نفوذضربه با سرعت بالا)

  4)      استادراهنما دانشجوی کارشناسی ارشد عرفان قاسمی (عنوان پایان­نامه: تحلیل بهینه فرآیند شکل­دهیورق­های فلزی با سرعت بالا با استفاده از ساختار عصبی-فازی تطبیقی)

  5)      استادراهنما دانشجوی کارشناسی ارشد محسن آیینی (عنوان پایان­نامه: مطالعه­ای بر پاسخ دینامیکیساختارهای فلزی تحت نفوذ پرتابه صلب: مدل­سازی و بهینه­سازی)

  6)      استاد راهنما دانشجویکارشناسی ارشد مهران مروجی (عنوان پایان­نامه: مطالعه­ای بر خواص مکانیکی قطعات متراکم­شده تحت بار ضربه­ای سرعت بالا:مدلسازی و بهینه­سازی)

  7)      استاد راهنما دانشجویکارشناسی ارشد محمدجواد حیدری (عنوان پایان­نامه: تغییر شکل پلاستیک ساختارهای تقویت شده با لایه پلیمری تحت بار دفعی محلی)

  8)      استاد راهنما دانشجویکارشناسی ارشد یزدان محمدی (عنوان پایان­نامه: شبیه­سازی عددی و مدل­سازی رفتار ورق­­های دولایه فلزی با جنس­های مختلف تحتبار انفجاری محلی)

 • 1)      MostofiTM, Sayah-Badkhor M, Rezasefat M, Ozbakkaloglu T, Babaei H. Gasmixture detonation load on polyurea-coated aluminum plates. Thin-WalledStructures. 2020 (Accepted).

  2)      RezasefatM, Mostofi TM, Ozbakkaloglu T. Repeated localized impulsive loading onmonolithic and multi-layered metallic plates. Thin-Walled Structures. 2019 Nov1;144:106332.

  3)      MostofiTM, Babaei H, Alitavoli M, Lu G, Ruan D. Large TransverseDeformation of Double-Layered Rectangular Plates Subjected to Gas MixtureDetonation Load. International Journal of Impact Engineering. 2018 Nov 17;125:93-106.

  4)      RezasefatM, Mostofi TM, Babaei H, Ziya-Shamami M, Alitavoli M. Dynamicplastic response of double-layered circular metallic plates due to localizedimpulsive loading, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, PartL: Journal of Materials: Design and Applications. 2018 Mar 1:1464420718760640.

  5)      AlitavoliM, Khaleghi E, Babaei H, Mostofi TM, Namazi N. Modeling andprediction of metallic powder behavior in explosive compaction process by usinggenetic programming method based on dimensionless numbers, Proceedings of theInstitution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process MechanicalEngineering. 2018 Feb 28:0954408918761223.

  6)      Mostofi TM,Golbaf A, Mahmoudi A, Alitavoli M, Babaei H. Closed-form analyticalanalysis on the effect of coupled membrane and bending strains on the dynamicplastic behaviour of fully clamped thin quadrangular plates due to uniform andlocalized impulsive loading. Thin-Walled Structures. 2018 Feb 28;123:48-56.

  7)      Mostofi TM, BabaeiH, Alitavoli M. Experimental and theoretical study on large ductile transversedeformations of rectangular plates subjected to shock load due to gas mixturedetonation. Strain. 2017 Aug 1;53(4).

  8)      Mostofi TM, BabaeiH, Alitavoli M. The influence of gas mixture detonation loads on large plasticdeformation of thin quadrangular plates: Experimental investigation andempirical modelling. Thin-Walled Structures. 2017 May 9 118:1-11. 

  9)      Babaei H, MostofiTM, Namdari-Khalilabad M, Alitavoli M, Mohammadi K. Gas Mixture DetonationMethod, a Novel Processing Technique for Metal Powder Compaction: ExperimentalInvestigation and Empirical Modeling. Powder Technology. 2017 Apr 5315:171-181.

  10)  Mostofi TM, BabaeiH, Alitavoli M, Hosseinzadeh S. On dimensionless numbers for predicting largeductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic squaretargets struck normally by rigid spherical projectile. Thin-Walled Structures.2017 Mar 31;112:118-24.

  11)  Babaei H, Mostofi TM, Armoudli E. On dimensionlessnumbers for the dynamic plastic response of quadrangular mild steel platessubjected to localized and uniform impulsive loading. Proceedings of theInstitution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process MechanicalEngineering. 2017 Oct;231(5):939-50.

  12)  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M. Experimentaland theoretical study of large deformation of rectangular plates subjected towater hammer shock loading. Proceedings of the Institution of MechanicalEngineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. 2017Jun;231(3):490-6.

  13)  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Saeidinejad A.Experimental investigation and dimensionless analysis of forming of rectangularplates subjected to hydrodynamic loading. Journal of Applied Mechanics andTechnical Physics. 2017 Jan 1;58(1):139-47.

  14)  Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M. Theoretical analysis on the effect of uniform andlocalized impulsive loading on the dynamic plastic behaviour of fully clampedthin quadrangular plates. Thin-Walled Structures. 2016 Dec 31;109:367-76.

  15)  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M. Experimentaland analytical investigation into large ductile transverse deformation ofmonolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigidspherical projectile. Thin-Walled Structures. 2016 Oct 31;107:257- 65.

  16)  Babaei H, Mostofi TM. New dimensionless numbersfor deformation of circular mild steel plates with large strains as a result oflocalized and uniform impulsive loading. Proceedings of the Institution ofMechanical Engineers, Part L: Journal of Materials Design and Applications.2016 Jun 13:1464420716654195.

  17)  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Darvizeh A.Empirical Modelling for Prediction of Large Deformation of Clamped CircularPlates in Gas Detonation Forming Process. Experimental Techniques. 2016:1-0.

  18)  Jamali A, Babaei H, Nariman-Zadeh N, Talesh SA, MostofiTM. Multi-objective optimum design of ANFIS for modelling and prediction ofdeformation of thin plates subjected to hydrodynamic impact loading.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal ofMaterials Design and Applications. 2016 Jul 22:1464420716660332.

  19)  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Namazi N,Rahmanpoor A. Dynamic compaction of cold die Aluminum powders. Geomechanics andEngineering. 2016;10(1):109-24.

  20)  Babaei H, Mostofi TM. Modeling and prediction offatigue life in composite materials by using singular value decompositionmethod. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journalof Materials Design and Applications. 2016 Jul 13:1464420716660875.

  21)  Rajabi H, Rezasefat M, Darvizeh A, Dirks JH, Eshghi SH,Shafiei A, Mostofi TM, Gorb SN. A comparative study of the effects ofconstructional elements on the mechanical behaviour of dragonfly wings. AppliedPhysics A. 2016 Jan 1;122(1):1-3.

  22)  Eshghi S, Rajabi H, Darvizeh A, Nooraeefar V, Shafiei A, MostofiTM, Monsef M. A simple method for geometric modelling of biologicalstructures using image processing technique. Scientia Iranica. Transaction B,Mechanical Engineering. 2016 Oct 1;23(5):2194.

  23)  Babaei H, Mostofi TM, Sadraei SH. Effect of gasdetonation on response of circular plate experimental and theoretical.Structural Engineering and Mechanics. 2015;56(4):535-48.

  24)  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M. Experimentalinvestigation and analytical modelling for forming of circular-clamped platesby using gases mixture detonation. Proceedings of the Institution of MechanicalEngineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. 2015 Oct28:0954406215614336.

  25)  Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M. Study on theresponse of circular thin plate under low velocity impact. Geomechanics andEngineering. 2015;9(2):207-18.

 • 1)      کسب رتبه دوم در بین تمامی دانشجویان ارشد ورودی 91 با معدل 16/18

  2)      پذیرش در مقطع دکتری دانشگاه گیلان با استفاده از سهمیه استعداد درخشان (بدون کنکور)

  3)      احراز نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان در آذرماه سال 95

  4)      کسب جایزه نخبه وظیفه و معرفی به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح توسط بنیاد ملی نخبگان دردی­ماه 1395

  5)      کسب جایزه تحصیلی در سال تحصیلی 97-96 از بنیاد ملی نخبگان

  6)      کسب جایزه پژوهشگر برتر با رتبه اول در دانشگاه ایوانکی در آذرماه سال 98