ذکیا عباسی

  • مدرک تحصیلی: دکتری برنامه ریزی درسی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:


  • کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی از دانشگاه علامه طباطبایی
    کارشناسی علوم تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی