فریبرز امیری

 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:


 • کارشناسی: مدیریت بازرگانی                      دانشگاه شهید بهشتی

  کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی               دانشگاه: علامه طباطبایی

  دکتری: مدیریت بازرگانی(منابع انسانی)          دانشگاه: شهید بهشتی         
 • مدیر گروه مدیریت در سال های 74-75-84-85-86-88-89در دانشگاه علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع)

  مدیر گروه نگهداری در مرکز پژوهش های پشتیبانی ومهندسی ناجا در سال های 81 الی 85

  مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه جامع امام حسین (ع) درسال های 90و91

  همکاری در طراحی و تدوین دوره دکتری آماد وپشتیبانی در دانشگاه جامع امام حسین (ع)

  همکاری در پروژه اصلاح و تکمیل سیستم نرم افزاریانبار در معاونت آماد و پشتیبانی ناا

  همکاری در پروژه طراحی و تدوین دوره های آموزشیکاردانی انبارداری و کارشناسی مهندسی نگهداری در دانشگاه امام حسین (ع)

  همکاری در پروژه طراحی و تدوین دوره های آموزشیکاردانی انبارداری و کارشناسی اماد در دانشگاه علوم انتظامی

  همکاری در پروژه تدوین دستورالعمل های جامع انبارگردانی، ایمنی انبارها و نحوه چیدمان انبارها در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

  همکاری در پروژه روش های بهینه سازی انبارها و مرکزنگهداری در معاونت آماد و پشتبانی ناجا

  همکاری در پروژه تدوین آیین نامه ایمنی انبارها درمعاوونت آماد و پشتیسانی ناجا

  دبیر علمی اولین همایش سراسری نگهداری و ذخیره سازیدر ناجا در سال 1382

  همکاری در پروژه طراحی و چاپ پوسترهای آموزشینگهداری در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

  همکاری در پروژه تدوین و نشر کتاب راهنمای علمیکاربردی نگهداری و ذخیره سازی مواد غذایی در انبار و سردخانه در معاونت آماد وپشتیبانی ناجا

  همکاری در پروژه تدوین و نشر کتاب اصول و مبانیانبارداری در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

  همکاری در پروژه تدوین و نشر کتاب مدیریت انبارداریپیشرفته در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
 • تالیف مقاله بررسی و تحلیل روابط متقابل عوامل فردیو عوامل گروهی موثر بر خلاقیت

  تالیف مقاله نگرش سیستمی در مدیریت توزیع کالاها وخدمات

  تالیف مقاله فنون و روش های حمل دستیکالا چاپ شدهدر فصلنامه شماره 8 آماد و پتیبانی ناجا

  تالیف مقاله ارگونومی در حمل و نقل دستی انبار چاپشده در مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نگهداری و ذخیره سازی اقلام در ناجا درسال 1382

  ارائه سمینار مدیریت زنجیره تامین  در دانشکده علوم انسانی امام حسین(ع)

  ارائه سمینار آشنایی با اصول بازاریابی و مفاهیملجستیک در دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع)

  Investigation and Analysis on Interactions among Individual Factors and Group Factors Effective on Creativity                      تاریخ انتشار:  
  vol.8 NO.1   February

   

  An Investigation of Interactions betweenIndividual Factors and Organizational Factors Effective on IndividualCreativity

  نام نشریه :مدیریت دانشگاه شهید بهشتی-تاریخ انتشار :در دست چاپ

 • تالیف کتاب خلاقیت و نوآوری با رویکرد چند سطحی