·        آقای دکتر علیرضا نداف اسکویی )عضو هیئت مؤسس - رئیس هیئت امنا)


·        آقای دکتر علی‌محمد احمدوند) رئیس دانشگاه -  دبیر هیئت ‌امنا)


·        آقای دکتر   مصطفی فضلی (نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)


·        آقای محمدرضا هاشمی ) استاندارسمنان)


·        حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حسن‌رضا تکلو )نماینده نهاد مقام معظم رهبری)


·        آقای دکتر لطفعلی بختیاری ) رئیس دانشگاه علوم انتظامی امین )


·        آقای دکتر خداداد واحدی )عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین )ع))


·        آقای دکتر حسن صادقی )عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین )ع))


·        آقای دکتر شهرام نظری )عضو هیئت مؤسس)


·        آقای دکتر سید عبدالرضا حسینی )عضو هیئت مؤسس)