منو های مرتبطقوانین و مقررات جدید درس معرفی به استاد


قوانین جدیداخذ درس معرفی به استاد داشجویان کارشناسی که از ترم 971 اجرا شده است در پیوست قرار داده شده است

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه برق و مخابرات در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱