منو های مرتبط


حامد عبدی

 • مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک از دانشگاه علوم وتحقیقات تهران
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه-سه شنبه


  • دکترای تخصصی، رشته مهندسی پزشکی،گرایش بیومکانیک                1400-1396

   دانشگاه علوم و تحقیقاتتهران

  • کارشناسی ارشد، رشتهمهندسی پزشکی، گرایش بیومکانیک               1395-1393

   دانشگاه علوم و تحقیقاتتهران

  • کارشناسی پیراپزشکی،رشته پرستاری، دانشگاه علوم پزشک               1392-1388

         شهید بهشتی تهران

  • کارشناسی مهندسی پزشکی


 •  

  • استاد رشته مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی از سال 1397

  • مسئول واحد مهندسی پزشکی بیمارستان خیریه ولیعصر  در سال 1396

  • سوپروایزر آموزشی بیمارستان خیریه ولیعصر در سال 1396

  • کارمند بیمارستان روانپزشکینیایش از سال 1396

  • کارمند بیمارستان سیدالشهدا

  • بیمارستان امام حسین (ع)

  • مدرس نرم­افزارهای تخصصی رشته مهندسی پزشکی

   


 • n مقالات چاپ شده

   

  • طراحی و ساخت سیستم شیرخودکار قطع کننده‌ی جریان در انتقال غذای مایع به بیماران از طریق لوله (گاواژ)

  • مدل­سازی به روش اجزا محدودپدیده هماتوم سابدورال مزمن در اثر پارگی ورید پل مغزی در سر انسان

  • طراحی و ساخت یک سیستم قابل‌انعطافنوین در مهار خونریزی عروقی در عمل آنژیوگرافی

  • توسعه یک مدل سه‌بعدی سرجهت شبیه‌سازی هماتوم سابدورال مزمن

  • مدل‌سازی سازی هماتومسابدورال حاد با روش برهمکنش سیال-جامد

  • شبیه­سازی سه­بعدی به روشاجزا محدود کیج اینفیوژن خلفی­کمری با دو ماده PEEK و تیتانیوم

  • تحلیل بیومکانیکی توزیع تنشدر ایمپلنت­های غیر فیوژنی مورداستفاده در ستون فقرات به روش المان محدود

  • مدل‌سازی سازی دوبعدیآنوریسم آئورت شکمی با روش برهمکنش سیال-جامد

  • مدلسازی گرفتگی رگ سهموی وبررسی متغیرهای تاثیرگذار بر تنش برشی و ایجاد پلاک با استفاده از حل عددی

  • بررسی نارسایی قلبی ام آربا استفاده از روش برهمکنش سیال-جامد

  • مدلسازی دو بعدی تنگی شریانآئورت شکمی به روش برهمکنش سیال-جامد

  • توسعه مدل توپ و سر جهتبررسی ضربه سر به توپ فوتبال با روش اجزا محدود

  • بررسی به روش اجزا محدوداثر ضربه پا به سر در ورزش تکواندو به کمک نتایج آزمایشگاهی

    

    

    

    

  n پژوهش های در حال انجام

   

  • مدلسازی آسیب های مغزی

  • مدلسازی در سیستم قلبیعروقی

    


  مدل­سازی به روش اجزا محدودپدیده هماتوم سابدورال مزمن در اثر پارگی ورید پل مغزی در سر انسان

 • شبیه سازی سیستم قلبی عروقی


 • n تالیف و ترجمه کتاب

   


  • کتاب مقدمه ای بر مدلسازی بافت های بیولوژیک با Mimics در مهندسی پزشکی سال چاپ 1395

  سیستم انتقال غذای مایع بهبیماران (گاواژ) با استفاده از شیر خودکار قطع کننده (ثبت نهایی در سازمان ثبتاختراعات)

 • سیستم مهارکننده خونریزی‌هایشدید با 5 درجه آزادی حرکت و اندازه‌گیری فشار اعمالی

 • فرآیند ساخت روکش و ایمپلنتدندان با استفاده از داده‌های آناتومیکی دندان‌های فرد قبل از خرابی

 •                                                                                                                               گواهینامه ها

   

  • نرم افزار میمیکس

  • نرم افزار آباکوس

  • هتل بیمارستان و گردشگری سلامت، هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

  • دیالیز و reverse osmosis ، هفدهمین نمایشگاه بین المللیایران هلث

  • مهارت های نرم افزاری

    

   • نرم افزار میمیکس                نسخه 17

   • نرم افزار آباکوس                 نسخه 2016

   • نرم افزار کامسول                نسخه 5.2

   • نرم افزار سالیدورکس            نسخه 2017

   • نرم افزار آفیس                   نسخه 2016

   • نرم افزار 3D Doctor            نسخه 5.2

     • n

  n